Ålands FD 26.4.2017 20/2017

Landskapslagstiftning – Detaljplan utarbetad av markägare – Avsaknaden av generalplan – Omfattningen av konsekvensbedömningar – Industriell verksamhet

Diaarinumero: 2016/39, 2016/40, 2016/47
Taltionumero: 20/2017
Antopäivä: 26.4.2017

Kommunen hade på förslag av markägaren antagit en detaljplan för en del av en fastighet, i vilken man anvisade kvartersområden för industri- och lagerverksamhet samt för verkstäder och lagerbyggnader.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att det i plan- och bygglagen inte föreskrivs några direkta begränsningar av de ändamål för vilka markägare har rätt att utarbeta och föreslå en detaljplan för sin egen mark. Eftersom området i fråga inte sedan tidigare var föremål för generalplanläggning, där huvuddragen för markanvändningen skulle ha avgjorts, förelåg dock förhöjda krav på utredning för att möjliggöra en bedömning av motiven till planlösningen och dess konsekvenser för omgivningen. Då detaljplanen inte heller gällde anvisande av sådan sedvanlig byggnadsrätt som markägare generellt kan anses ha en grundad förväntning att utnyttja på sin mark, utan klart kraftigare exploatering, var sagda utredningsskyldighet av särskild vikt för att säkerställa att den av markägaren utarbetade planen inte på ett ojämlikt sätt skulle binda framtida utveckling av andras markområden. Då dylik utredning av generalplanmässig karaktär saknades, kunde detaljplanen inte konstateras uppfylla de lagstadgade innehållskraven och styra markanvändningen på det sätt som de lokala förhållandena kräver. Beslutet att anta detaljplanen upphävdes såsom lagstridigt.

Plan- och bygglagen för landskapet Åland 4 §, 5 §, 24 § 1 mom., 26 § 2 mom., 27 § 3 mom., 33 §
Plan- och byggförordningen för landskapet Åland 5 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Irina Wikström.

Överklagat till HFD

 
Julkaistu 2.5.2017  Päivitetty 30.5.2017