Ålands FD 31.5.2017 28/2017

Rikslagstiftning – Landskapslagstiftning – Kommunalärende – Initiativ om ändring av detaljplan – Markägare – Överklagbarhet – Planläggning i kommunal regi kontra planläggning i privat regi

Diaarinumero: 2017/16
Taltionumero: 28/2017
Antopäivä: 31.5.2017

En kommunal nämnd hade beslutat att inte vidta åtgärder med anledning av markägarens initiativ om att ändra den gällande detaljplanen. Förvaltningsdomstolen fann att beslutet inte var överklagbart, med följande motivering:

I rättspraxis som avser rikets markanvändnings- och bygglag har markägare med beaktande av planläggningens rättsliga innebörd ansetts ha rätt att erhålla ett överklagbart avgörande till sina initiativ om att inleda planläggning, inklusive ändring av gällande plan (bl.a. HFD 4.4.2003/815), samt om att lägga ner sådan planläggning som initierats av markägaren (HFD 27.10.2009/2628). Detta oavsett att frågan om huruvida det finns ett behov av planläggningsåtgärder i sak hör till kommunens prövningsrätt. Till skillnad från rikslagstiftningen har emellertid markägaren i landskapslagen föreskrivits en generell rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark, där motsvarande rätt i riket enbart gäller detaljplaner för fritidsbebyggelse på strandområden (stranddetaljplaner). I fråga om sådana planer har markägarens rättigheter ansetts inbegripa en rätt att få sitt konkreta förslag till detaljplan prövat av kommunen (HFD 2016:213). I avsaknad av uttryckliga bestämmelser om saken, är det enligt förvaltningsdomstolens mening mer förenligt med regleringen i landskapet som helhet att markägarens subjektiva rätt förverkligas genom det sistnämnda, för ändamålet särskilt stiftade rättsinstrumentet, dvs. rätten att utarbeta planförslag i privat regi, medan initiativ om planläggning i kommunal regi betraktas på samma sätt som andra motsvarande kommunala initiativ, i fråga om vilka man har ansett beslut att inte vidta åtgärder inte är överklagbara (t.ex. HFD 2008:24).

Plan- och bygglagen för landskapet Åland 33 §, 98 § 1 mom.
Kommunallagen för landskapet Åland 112 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Irina Wikström.

Inte överklagat

 
Julkaistu 1.6.2017  Päivitetty 23.10.2017