Förvaltningsdomstolens verksamhet och uppgift

Ålands förvaltningsdomstol är en allmän regional förvaltningsdomstol i landskapet Åland. Förvaltningsdomstolen verkar i anslutning till Ålands tingsrätt. Förvaltningsdomstolens domkrets utgörs av landskapet Åland.

Den sammanslagna domstolsmodellen är unik i Finland. Domstolen har i enlighet med självstyrelselagen för Åland inrättats för att uppfylla rikets uppgift att säkerställa tillgång till rättsskydd i förvaltningsärenden och samtidigt iaktta de särdrag som den autonoma åländska lagstiftningsbehörigheten medför.

Uppgift

Förvaltningsdomstolen behandlar främst besvär över myndigheters beslut i förvaltningsärenden.

Ärendena varierar mellan bl.a. social- och hälsovård, migrationsärenden, miljöskydd, plan- och byggärenden, kommunalt självstyre samt beskattning. Förvaltningsdomstolen tillämpar både riks- och landskapslagstiftning, och handlägger besvär över såväl riks-, landskaps- som kommunala myndigheters beslut. I landskapsregeringens beslut söks dock ändring direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen behandlar också förvaltningstvistemål som gäller offentligrättslig betalningsskyldighet eller någon annan skyldighet eller rättighet som har sin grund i ett offentligt rättsförhållande.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan vanligtvis sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. I en del ärenden förutsätter detta besvärstillstånd.

Sammansättning

Förvaltningsdomaren är ordförande vid domstolens sammanträden. Lagmannen och tingsdomarna vid tingsrätten är övriga ledamöter. I vissa ärenden deltar dessutom en sakkunnigledamot i beslutsfattandet.

Lagmannen vid Ålands tingsrätt är administrativ chef för förvaltningsdomstolen.

 
Publicerad 31.12.2014