Ålands FD 16.9.2014 83/2014

Landskapslagstiftning – Bygglov – Meddelande av tillståndsbeslut – Anslag – Delgivning – Besvärstid

Diarienummer: 2013/30
Liggarnummer: 83/2014
Givet: 16.9.2014

Förvaltningsdomstolen hade att avgöra huruvida byggnadsnämndens beslut att bevilja ett bygglov hade meddelats på ett sådant sätt att besvärstiden börjat löpa. Beslutet om att bevilja bygglov hade fattats 20.9.2011 och besvär över beslutet hade anförts 8.4.2013.

I 77 § i plan- och bygglagen för landskapet Åland (plan- och bygglagen) föreskrivs om meddelande om bygglov och tillståndsbeslut. Enligt paragrafens 1 mom. ska ett bygglov eller tillståndsbeslut av byggnadsnämnden tillkännages genom ett meddelande på kommunens anslagstavla. I ett meddelande angående byggnadsnämndens beslut ska det anges att delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet sattes upp på myndighetens anslagstavla. Enligt 22 § i förvaltningsprocesslagen ska besvär anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att plan- och bygglagens bestämmelser om meddelande om tillståndsbeslut i och för sig är specialbestämmelser i förhållande till de generella reglerna för offentlig delgivning enligt landskapets förvaltningslag (57 §). Vid sidan av angivelse om hur delgivningstidpunkten ska räknas, saknar dock plan- och bygglagen närmare egna bestämmelser om vad som ska framgå av ett anslaget meddelande. Med beaktande av plan- och bygglagens förarbeten (se social- och miljöutskottets betänkande nr 11/2006-07), var förvaltningsdomstolens mening att 77 § i plan- och bygglagen givits sin ordalydelse för att till denna del motsvara förvaltningslagen, och att förvaltningslagens krav på meddelandets innehåll följaktligen ska anses gälla även meddelanden enligt plan- och bygglagen. Samma gäller den i förvaltningslagen föreskrivna tiden under vilken meddelandet ska hållas uppe på anslagstavlan. En annan tolkning skulle lämna dessa frågor helt oreglerade, vilket inte kan anses förenligt med den rättsliga innebörden av ett dylikt tillståndsmeddelande.

Nämnden hade 26.9.2011 anslagit en kungörelse, av vilket framgick att protokollet från sammanträdet 20.9.2011 finns framlagt till allmänhetens kännedom i trettio dagar. Förvaltningsdomstolen konstaterade att det av nämndens anslagsmeddelande över huvudtaget inte framgick vilket (vilka) ärende det avsett. Meddelandet angav inte att delgivningen anses ha skett först den sjunde dagen efter det att meddelandet sattes upp på anslagstavlan, och följaktligen framgick inte heller att meddelandet varit uppe på anslagstavlan under hela besvärstiden. Bristerna i tillståndsmeddelandet var sådana att bygglovet inte kunde anses ha utfärdats på ett sätt som givit berörda parter effektiv möjlighet att överklaga det. Med beaktande av rättspraxis (se t.ex. HFD 4.3.2005/464 avseende rikslagstiftningen) innebar detta att besvärstiden inte börjat löpa. Det överklagade beslutet kunde fortfarande göras föremål för prövning på basis av besvär.

Självstyrelselagen för Åland 27 § 23 punkten
Markanvädnings- och bygglagen (FFS 132/1999) 190 §
Förvaltningsprocesslagen 22 §
Plan- och bygglagen för landskapet Åland (ÅFS 2008/102) 77 § 1 mom
Förvaltningslagen för landskapet Åland 57 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Patrik Stenbäck.

Inte överklagat

 
Publicerad 17.9.2014  Uppdaterad 30.3.2015