Ålands FD 23.11.2015 106/2015

Landskapslagstiftning – Rikslagstiftning – Lagstiftningsbehörighet – Bygglov – Besvärsrätt – Indirekt berörd

Diarienummer: 2015/19
Liggarnummer: 106/2015
Givet: 23.11.2015

Kommunens byggnadsnämnd hade beviljat bygglov för en byggnad för fritidsboende. Ett bolag hade överklagat beslutet och som stöd för sin besvärsrätt åberopat ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt med ägaren till ett antal av byggplatsens grannfastigheter.

I 96 § 2 mom. 2 punkten i plan- och bygglagen för landskapet Åland anges att besvärsrätt i ett ärende som gäller bygglov har bl.a. "den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar". Detta överensstämmer inte fullt ut med motsvarande bestämmelse i rikets markanvändnings- och bygglag, vars 192 § 1 mom. 3 punkt lyder "den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar".

Riket har enligt 27 § 23 punkten i självstyrelselagen för Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om rättsskipning, vilket enligt etablerad praxis ansetts innefatta tillgången till domstol, dvs. bl.a. besvärsrättens omfattning. Av plan- och bygglagens förarbeten framgår att bestämmelserna om besvärsrätt av denna orsak varit avsedda att i sak stämma överens med rikslagen (se detaljmotiveringen i social- och miljöutskottets betänkande nr 11/20016-07 samt även lagutskottets utlåtande). Eftersom de i enlighet med 19 § 3 mom. i självstyrelselagen upptagna bestämmelserna inte medför någon ändring av behörighetsfördelningen, ska företräde, i fall av diskrepans, alltjämt ges åt det uttryck bestämmelserna har i rikslagstiftningen.

Bolaget var inte med stöd av det åberopade avtalet innehavare av grannfastigheterna, med sådan besittningsrätt det förutsätter. Vidare var det överklagade beslutets eventuella påverkan indirekt i förhållande till bolaget och dess rätt att nyttja fastigheterna på basis av överenskommelsen med ägaren. Bolaget hade inte rätt att söka ändring i beslutet om bygglov.

Plan- och bygglagen för landskapet Åland (ÅFS 2008/102) 96 § 2 mom
Markanvändnings- och bygglagen (FFS 132/1999) 192 § 1 mom
Självstyrelselagen för Åland 27 § 23 punkten

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.) och Kristina Fagerlund.

HFD:s beslut 11.4.2017 liggarenr 1708: Ansökan om besvärstillstånd avslås, ärendet prövas inte.

 
Publicerad 24.11.2015  Uppdaterad 11.4.2017