Förvaltningsdomstolen upphävde uppdatering av delgeneralplanen för Kalmarnäs och avslog besvär över detaljplan för ett bostadsområde i Vesterkalmare

Publicerad 30.7.2015

Förvaltningsdomstolen har idag 30.7.2015 avgjort besvären över en uppdaterad delgeneralplan för Kalmarnäs i Jomala samt över en detaljplan för en del av samma område.

Förvaltningsdomstolen upphävde kommunens beslut att anta den nya delgeneralplanen. Utredningen över planområdets naturförhållanden var inte tillräcklig för att möjliggöra en tillfredsställande bedömning av planens konsekvenser med tanke på naturvärden. Områdets natur hade inte inventerats sedan år 1972. Kommunen hade framfört att området kartlagts genom syner inför den aktuella uppdateringen av planen. Domstolen ansåg dock att kommunens helt odokumenterade kartläggning inte kunde tillmätas betydelse med hänsyn de krav på insyn och påverkan för berörda som plan- och bygglagen ställer vid planläggning.

Däremot avslogs besvären över detaljplanen för s.k. Vesterkalmare II. Eftersom området i fråga redan var reserverat för bostadsbebyggelse i den gällande delgeneralplanen av år 2001 var det enbart frågan om att bedöma om det i detaljplanen anvisade sättet att förverkliga bostadsområdet följde lagen. Även om kommunens konsekvensbedömning på vissa punkter var något knapphändig, var utredningen tillräcklig för att konstatera att planen uppfyllde lagens krav på dess innehåll. Domstolen ansåg att planen beaktade områdets naturförhållanden och att det anvisade bostadsområdet kan förverkligas utan att den befintliga bebyggelsen utanför planområdet förorsakas oskälig olägenhet.

Den nya delgeneralplanen hade antagits av kommunfullmäktige 17.6.2014 och detaljplanen av kommunstyrelsen 24.6.2014. Besvären över båda besluten hade anförts av en kommunmedlem som ägde mark på Kalmarnäs.

Förvaltningsdomstolens beslut om delgeneralplanen får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen. Att överklaga domstolens beslut om detaljplanen förutsätter däremot besvärstillstånd.