Förvaltningsdomstolen avvisade besvären över detaljplanen för Smakbyn vid Kastelholms slott

Publicerad 3.12.2015

Förvaltningsdomstolen har idag 3.12.2015 avgjort besvären över en detaljplan för Smakbyn, som antagits 2.6.2015 av kommunfullmäktige i Sund. Planen anvisar bl.a. hotellbebyggelse i omedelbar närhet av den medeltida borgen Kastelholms slott.

Förvaltningsdomstolen avvisade besvären, som hade anförts av föreningen Byggnadsvårdssällskapet på Åland r.f. samt fyra privatpersoner, utan prövning.

Att planlägga användningen av mark och vatten är enligt plan- och bygglagstiftningen en kommunal angelägenhet. Utöver kommunmedlemmar och direkt berörda parter har ändå rätten att anföra besvär i lagen utvidgats till att också gälla vissa sammanslutningar utanför kommunen. För att en sammanslutning, t.ex. en förening, ska ha besvärsrätt måste planen höra till området för dess verksamhet, såväl i substans som geografiskt. Detta avgörs som utgångspunkt genom att se till det syfte som registrerats i föreningens stadgar. Det är rikslagstiftningen som tillämpas, eftersom riket enligt självstyrelselagen har lagstiftningsbehörighet i fråga om besvärsrätt.

De gällande stadgarna för Byggnadsvårdssällskapet på Åland r.f. angav som föreningens syfte att främja bildningen och kulturen hos en språklig befolkningsgrupp, utan att uttrycka någon direkt koppling till att värna om det fysiska kulturarvet. Slutsatsen var att den antagna detaljplanen inte hörde till området för föreningens verksamhet, vilket inte heller slottsomgivningens obestridliga kulturhistoriska betydelse kunde ändra på.

Privatpersonerna som anfört besvär var inte medlemmar i Sunds kommun på basis av sin hemkommun eller fastighetsinnehav. Som grupp var de inte registrerade som sammanslutning, och detaljplanen hade inte någon direkt inverkan på dem.

Eftersom ingen av ändringssökandena hade besvärsrätt i ärendet avvisades besvären utan att förvaltningsdomstolen tog ställning till den antagna detaljplanens lagenlighet.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.