Förvaltningsdomstolen: Eckerö hade rätt att häva kommundirektörens tjänsteförhållande under prövotiden

Publicerad 18.12.2015

Förvaltningsdomstolen har idag 18.12.2015 avgjort besvären över kommunfullmäktiges i Eckerö beslut att 16.4.2015 avsluta tjänsteförhållandet med sin kommundirektör. Förvaltningsdomstolen fann att fullmäktige haft rätt att häva kommundirektörens tjänsteförhållande under prövotiden. Besvären över beslutet, vilka var anförda av innehavaren av tjänsten samt fyra kommunmedlemmar, avslogs.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att en kommundirektörs tjänsteförhållande enligt lag kan avslutas såväl på de allmänna grunder som gäller för alla kommunala tjänstemän som på basis av förlorat förtroende, inte enbart sistnämnda. Det går inte heller att avvika från detta genom avtal. Fullmäktige hade vid anställningen av kommundirektören 4.12.2014 bestämt en prövotid om fyra månader, vilken inte kunde anses ha börjat löpa tidigare än 1.1.2015, då den egentliga tjänsteutövningen inletts. Tjänsteförhållandet hade hävts inom prövotiden och med anledning av ett sådant missnöje med skötseln av tjänsten som domstolen fann godtagbart. Fullmäktiges beslut belastades inte heller i övrigt av sådana formella fel som skulle medfört att det tillkommit i felaktig ordning.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.