Avgiften för behandling av ärenden i förvaltningsdomstolen höjs från årsskiftet

Publicerad 28.12.2015

Ålands förvaltningsdomstol vill uppmärksamma om att riksdagen i december har stiftat en ny lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som träder i kraft 1 januari 2016.

För förvaltningsdomstolens del innebär den nya lagen en betydande förhöjning av den rättegångsavgift som tas ut för behandlingen av ärenden. Avgiftsbeläggningen har även utsträckts till en del ärendegrupper som tidigare behandlats utan avgift. I fortsättningen tas rättegångsavgift ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Såsom i dagsläget tas avgift inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen är fr.o.m. årsskiftet 250 euro.

Ärendegrupper som blir avgiftsbelagda är bl.a. skatte- och avgiftsärenden, uppehållstillståndsärenden samt ärenden som gäller tjänsteförhållanden. Vissa ärenden, såsom huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden, förblir avgiftsfria.

Det är möjligt att få rättshjälp för behandlingen av ärenden i förvaltningsdomstolen, vilket innebär befrielse från rättegångsavgiften. Det går att begära omprövning av en rättegångsavgift inom sex månader från påförandet.

Den nya lagen innebär ändringar (inklusive förhöjd rättegångsavgift) även för högsta förvaltningsdomstolens del.

Ändringarna påverkar inte ärenden som inletts innan 1 januari 2016.

Förvaltningsdomstolen önskar särskilt uppmana de inom landskapet Åland verksamma förvaltningsmyndigheterna att revidera sådana upplysningar om rättegångsavgiften och dess rättsgrund som ingår i besvärsanvisningar eller annan myndighetsrådgivning som ges efter årsskiftet.