Förvaltningsdomstolen upphävde bygglov som beviljats Ålandskomposten

Publicerad 22.12.2017

Förvaltningsdomstolen har idag 22.12.2017 avgjort besvären över byggnadstekniska nämndens i Sund beslut 28.9.2017 om att bevilja bygglov för en komposteringshall till Ålandskomposten Ab.

Förvaltningsdomstolen upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet för ny behandling. Domstolen ansåg att beslutet att bevilja bygglov hade tillkommit i felaktig ordning. Dels var byggprojektet enligt domstolen sådant att det förelåg planläggningsbehov, och nämnden borde därför ha prövat om det fanns förutsättningar att bevilja bygglov trots detta behov. Dels hade nämnden försummat att höra grannar till byggprojektet.

Beslutet om bygglov upphävdes med anledning av besvär av tre privatpersoner. Fyra andra privatpersoners besvär avvisades utan prövning, eftersom domstolen ansåg att de saknade besvärsrätt.

Ärendet handlades brådskande med hänsyn till den frist som landskapsregeringen ålagt tillståndssökanden med anknytning till byggprojektet och för att undvika en förlängd tvist om bygglovets tillfälliga verkställighet.

Beslutet i bygglovsärendet är separat från rättstvisten som avser komposteringsverksamhetens miljötillstånd. Besvär över de miljötillstånd som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljat 16.3.2016 är fortfarande anhängiga vid förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.