Hämeenlinnan HAO 29.6.2016 16/0383/1

Henkilökohtaisen tulon verotus – Veronkorotus – Alaikäinen verovelvollinen – Huoltajan laiminlyönti

Diaarinumero: 02742/15/8101
Taltionumero: 16/0383/1
Antopäivä: 29.6.2016
Sovelletut oikeusohjeet: Laki verotusmenettelystä 7 § 1 ja 5 momentit, Laki verotusmenettelystä 9 §, Laki verotusmenettelystä 32 § 3 momentti, Laki verotusmenettelystä 57 § 1 momentti

KHO on muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.


Päätöslyhennelmä

Osakeyhtiö oli luovuttanut vastikkeetta varallisuuttaan alle 15-vuotiaalle osakkaalleen. Verohallinto katsoi varallisuuden luovutushinnan osakkaan saamaksi peitellyksi osingoksi ja lisäsi sen verovelvollisen vahingoksi toimitetuin verotuksen oikaisuin hänen verotettavaan tuloonsa. Veronkorotus määrättiin osakkaalle verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n 3 momentin nojalla.

Verotuksen oikaisulautakunta poisti määrätyn veronkorotuksen viitaten rikoslain 3 luvun 4 §:n 1 momentista ilmenevään rikosvastuun 15 vuoden alaikärajaan ja mainitun säännöksen analogiseen soveltamiseen veronkorotusta määrättäessä.

Hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen, jolla vaadittiin veronkorotuksen määräämistä verovelvolliselle verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n 3 momentin nojalla. Alaikäinen henkilö on ollut osakkaana osakeyhtiössä, jonka asioista vastuussa on ollut hänen huoltajansa. Peitellyn osingon veroseuraamus on johtunut yhtiöstä vastanneen huoltajan menettelystä. Alaikäinen henkilö ei ole ollut vastuussa osakeyhtiön toiminnasta eikä veroilmoituksensa antamisesta. Hän ei näin ollen ole laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuuttaan tietensä taikka törkeästä huolimattomuudesta. Näissä olosuhteissa alaikäiselle verovelvolliselle ei ole tullut määrätä veronkorotusta verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n 3 momentin nojalla hänen huoltajansa laiminlyönnin johdosta. Rikoslain säännökset eivät tulleet asiassa sovellettaviksi.

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Aarne Reiman, Johanna Virmavirta, joka on myös esitellyt asian, ja Juhana Niemi.

KHO:n päätös 25.04.2018 taltio 18/1965. Päätöstä muutetaan.

 
Julkaistu 29.6.2016  Päivitetty 26.4.2018