Hämeenlinnan HAO 6.7.2017 17/0235/2

Jätelaki - Yksittäisen määräyksen antaminen - Hallintopakko - Viranhaltija - Toimivalta

Diaarinumero: 00702/17/5149
Taltionumero: 17/0235/2
Antopäivä: 6.7.2017
Sovelletut oikeusohjeet: Jätelaki 24 § 1 mom ja 2 mom, Jätelaki 125 §, Jätelaki 126 § 1 mom, Jätelaki 129 § 1 mom, Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 7 §

Päätöslyhennelmä


Ympäristöpäällikkö oli määrännyt kiinteistön omistajat ja X Oy:n yhteisvastuullisesti poistamaan kiinteistölle toimitetut purkujätteet määräaikaan mennessä. Päätös oli annettu jätelain 125 §:n nojalla ja siinä oli todettu, että mikäli annettua määräystä ei noudateta, ympäristönsuojeluviranomainen määrää asianosaisia jätelain 126 §:n nojalla täyttämään velvollisuutensa ja tehostaa antamaansa määräystä uhkasakolla.


Asiassa oli kysymys ennakkoilmoituksen perusteella hyväksytyn toiminnan valvonnasta. Asiassa oli jo aiemmin annettu neuvontaa ja kehotus tilanteen korjaamiseksi sekä uhattu hallintopakon käyttämisellä. Viranomainen oli varannut asianosaisille myös tilaisuuden tulla kuulluksi. Edellä selostetuissa olosuhteissa ja kun lisäksi otetaan huomioon, että päätöksessä on asetettu määräpäivä velvoitteen suorittamiseksi, hallinto-oikeus katsoi, että kysymys ei ole ollut jätelain 125 §:ssä tarkoitetun yksittäisen määräyksen antamisesta vaan 126 §:n mukaisesta hallintopakosta.


Hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin, että hallituksen esityksessä jätelaiksi HE 199/2010 on 125 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että ehdotettu pykälä olisi tarkoitettu tapauksiin, joissa 126 - 129 §:ssä tarkoitetun hallintopakon käyttöä ei pidettäisi vielä tarkoituksenmukaisena. Säännöksen nojalla valvontaviranomainen voisi antaa määräyksen siitä, miten toiminnassa tulee menetellä, jotta muutoin kohtuuton tilanne voitaisiin ehkäistä. Yksittäisen määräyksen antaminen olisi hallintopakkoa kevyempi toimenpide. Pykälä soveltuisi etenkin yksityisten ihmisten tai jätehuollon epäasianmukaisen järjestämisen ehkäisemiseen.


Kun hallintopakkoasiaa ei voida siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi, ympäristöpäälliköllä ei ollut ollut toimivaltaa valituksenalaisen päätöksen tekemiseen, minkä vuoksi päätös kumottiin.


Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Eija Mäkelä, Elina Tanskanen ja Paula Pihlava, joka toimi myös asian esittelijänä.


Ratkaisuun liittyvät linkit Vrt. 27.5.2010/1270 KHO:2010:36


 
Julkaistu 12.7.2017