Hämeenlinnan HAO 4.8.2017 17/0446/4

Oikeusapu – Ratkaisupyyntö - Vammaispalveluasia – Vajaavaltaisen oikeus oikeusapuun – Oikeusavun hakeminen - Puhevalta

Diaarinumero: 01627/17/1220
Taltionumero: 17/0446/4
Antopäivä: 4.8.2017
Sovelletut oikeusohjeet: Oikeusapulaki 1 §, Oikeusapulaki 10 § 1 mom, Hallintolainkäyttölaki 6 §

Päätöslyhennelmä

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja A oli tehnyt oikeusaputoimistolle hakemuksen, jonka mukaan alaikäiselle B:lle tuli myöntää oikeusapua hallinto-oikeudessa käsiteltävään vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua koskevaan valitusasiaan ja määrätä A hänen oikeudenkäyntiavustajakseen.

Oikeusaputoimisto oli jättänyt hakemuksen sillensä, koska hakemus on pantu vireille virheellisesti. B on alaikäinen, ja vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Oikeusaputoimiston hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa oli vielä todettu, että oikeusapua haettaessa ja ratkaisupyyntöä tehtäessä B on ollut hakija, kun taas tuomioistuimessa käsiteltävässä pääasiassa häntä edustavat hänen huoltajansa. B ei ole sellainen asianosainen, joka olisi käyttänyt tai voisi käyttää asiassa puhevaltaa, eikä hänelle siten ole perustetta myöntää valituksen tekemistä varten oikeusapua tai määrätä avustajaa.

Hallinto-oikeus kumosi oikeusaputoimiston päätöksen ja palautti asian oikeusaputoimistolle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeudessa on vireillä B:tä koskeva valitusasia, jossa on kysymys vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämisestä hänelle. Hallintolainkäyttölain 6 §:n säännös huomioon ottaen B on alaikäisyydestään huolimatta asianosainen tässä valitusasiassa. Tähän nähden ja kun oikeusapulaissa ei ole säädetty tarkemmin siitä, kenellä on oikeus laittaa oikeusapuhakemus vireille, lukuun ottamatta säännöstä siitä, että oikeusaputoimisto voi hyväksyä myös hakijan avustajan hakijan puolesta tekemän hakemuksen, oikeusaputoimisto ei ole voinut jättää B:n hakemusta sillensä ilmoittamallaan perusteella. B:n puhevallan käyttämiseen hallinto-oikeusprosessissa liittyvät seikat ratkaistaan erikseen vireillä olevan oikeudenkäynnin yhteydessä.

Ratkaisijakokoonpano

Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Tiina Hyvärinen. Asian esittelijä hallinto-oikeuden esittelijä Pasi Vikman.

 
Julkaistu 4.8.2017  Päivitetty 12.6.2018