Hämeenlinnan HAO 14.9.2017 17/0410/1

Perintätoimi - Maksuvaatimus - Varoitus

Diaarinumero: 01529/16/7299
Taltionumero: 17/0410/1
Antopäivä: 14.9.2017
Sovelletut oikeusohjeet: Laki saatavien perinnästä 10 a § 1 momentti 5 -kohta, Laki perintätoimen luvanvaraisuudesta 1 § 3 momentti

Päätöslyhennelmä

Aluehallintovirasto antoi A Oy:lle varoituksen, koska yhtiö oli vaatinut velalliselta saatavien perinnästä annetun lain 5 §:ssä tarkoitetuista maksuvaatimuksista viiden euron ylittäviä perintäkuluja periessään saatavia, jotka se oli perintätarkoituksessa ostanut kanssaan samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä. A Oy:n katsottiin toimineen hyvän perintätavan ja perintälain 10 a §:n 1 momentin 5 kohdan vastaisesti.

A Oy vaati, että aluehallintoviraston päätös on kumottava, koska saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta voidaan periä enintään viisi euroa, jos saatavaa perii perintätoimen luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n 3 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu perintätoimen harjoittaja. Lain sanamuodon mukaan viiden euron enimmäismäärä koskee vain toiminnanharjoittajaa, joka kuuluu samaan konserniin ja joka ei tarvitse perintälupaa.

Asiassa oli riidatonta, että A Oy oli perinyt velalliselta kuluttajasaatavan maksuvaatimuksesta enemmän kuin 5 euroa periessään samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä ostamiaan saatavia. Riidatonta oli myös, että yhtiöllä oli perintätoimen luvanvaraisuudesta annetussa laissa tarkoitettu toimilupa ja että se toiminnassaan sanottua lupaa tarvitsi.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n 1 momentin 5 kohdan ja perintätoimen luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n 3 momentin mukaan maksuvaatimuksesta saa periä enintään 5 euroa silloin, kun toimeksiantaja ja perintätoiminnan harjoittaja kuuluvat samaan kirjanpitolaissa tarkoitettuun konserniin tai jos toimeksiantaja ja perintätoiminnan harjoittaja ovat saman luonnollisen henkilön määräysvallassa. Säännösten sanamuoto ja niitä koskevan hallituksen esityksen teksti huomioon ottaen asiassa ei ollut merkitystä sillä seikalla, edellyttikö perintätoimen harjoittajan toiminta kokonaisuutena arvioiden toimilupaa vai ei.

Koska A Oy oli perinyt puheena olevien kuluttajasaatavien perinnässä maksuvaatimuksesta enemmän kuin 5 euroa, yhtiön perintätoiminnasta vastaava henkilö oli laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa, että yhtiön perintätoiminnassa noudatetaan hyvää perintätapaa ja että perintätoimintaa muutoinkin harjoitetaan lain mukaisesti. Aluehallintovirasto oli voinut antaa yhtiölle varoituksen.

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Minna Koskinen, Vesa Sirkesalo ja Jukka Anttila.

KHO:n päätös 30.10.2018 taltio 18/5024. Valituslupahakemus hylätään.

 
Julkaistu 20.9.2017  Päivitetty 8.11.2018