Hämeenlinnan HAO 6.10.2017 17/0383/2

Ranta-alue - Suunnittelutarve - Poikkeaminen - Kalatalouden harjoittaminen

Diaarinumero: 02028/16/4113
Taltionumero: 17/0383/2
Antopäivä: 6.10.2017
Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 1 momentti, Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 2 momentti, Maankäyttö- ja rakennuslaki 136 § 1 momentti, Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 momentti, Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 2 momentti, Kalastuslaki 88 § 1 momentti, Kalastuslaki 88 § 2 momentti, Kalastuslaki 88 § 3 momentti

Päätöslyhennelmä

Hakija oli hakenut rakennus- ja toimenpidelupia kerrosalaltaan 53 m2:n suuruisen vene- ja verkkovajan, 18 m2:n suuruisen puuvaraston, 6 m2:n suuruisen kalankäsittelykatoksen ja puuceen rakentamiseksi rantayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M osoitetulle tilalle. Kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle saa sijoittaa maa-, metsä- ja kalatalouteen liittyviä rakennuksia ja rakennelmia.

Hakija oli rekisteröity kaupallisista kalastajista pidettävään rekisteriin ryhmään II. Hakijan mukaan kyseessä oleva rakennushanke mahdollistaisi liikevaihdon kasvattamisen. Hän oli myynyt kalatuotteita edellisenä kesänä alle 1000 eurolla.

Hallinto-oikeus piti selvitettynä, että hakija on harjoittanut kalastusta vähäisenä sivuelinkeinona. Maankäyttö- ja rakennuslaissa, sen esitöissä taikka oikeuskäytännössä ei ole tarkemmin yksilöity miten laajaa kaupallisessa tarkoituksessa harjoitetun kalastuksen tulisi olla, jotta sitä voitaisiin pitää kalatalouden harjoittamisena. Hakija on ilmoittanut aikovansa laajentaa kalastustoimintaa, vaikkakaan tarkempia suunnitelmia tästä ei ole esitetty. Näissä olosuhteissa kalastuksen toistaiseksi varsin pienimuotoisesta luonteesta huolimatta kysymys on maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 3 momentin tarkoittamasta kalatalouden harjoittamista varten tarpeellisesta rakentamisesta. Poikkeusta ranta-alueen suunnittelutarpeesta ei tarvittu.

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Eija Mäkelä, Virpi Juujärvi ja Elina Tanskanen, joka on myös esitellyt asian.

 
Julkaistu 6.10.2017  Päivitetty 12.6.2018