Hämeenlinnan HAO 12.12.2017 17/0577/1

Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat varat - Määräys myydä omaisuus määräajassa

Diaarinumero: 01658/17/6142
Taltionumero: 17/0577/1
Antopäivä: 12.12.2017
Sovelletut oikeusohjeet: Laki toimeentulotuesta 6 §, Laki toimeentulotuesta 12 §, Laki toimeentulotuesta 15 §, Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom

A oli osakkaana kuolinpesässä, johon kuului kesämökki. Kansaneläkelaitos (myöhemmin Kela) myönsi A:lle toimeentulotukea maaliskuulle 2017 ja määräsi samalla, että omaisuus tulee myydä, jos A hakee jatkossa perustoimeentulotukea. A:lle annettiin neljä kuukautta aikaa omaisuuden myyntiin. Kelan oikaisuvaatimuskeskus ei muuttanut päätöstä, mutta jatkoi omaisuuden myynnille asetettua määräaikaa vuoden loppuun.

A pyysi valituksessaan, että vaatimus omaisuuden myynnistä poistetaan.

Hallinto-oikeus tutki valituksen. Kelan päätös sisälsi A:n oikeutta, etua ja velvollisuutta koskevan sitovaksi tarkoitetun määräyksen, jonka noudattamiselle oli myös asetettu määräaika.

Hallinto-oikeus kumosi Kelan päätöksen siltä osin kuin siinä oli määrätty A:n omaisuuden myynnistä tai asetettu omaisuuden myyminen vastaisuudessa haettavan toimeentulotuen myöntämisen ehdoksi.

Kelan tehtäviin taikka toimivaltaan ei kuulu määrätä toimeentulotuen hakijan omaisuudesta taikka asettaa vastaisuudessa haettavan toimeentulotuen myöntämiselle hakijan omaisuuden realisointiin liittyviä ennakkoehtoja. Kelan päätökseen sisältyvä A:n kuolinpesäosuuden realisointia koskeva määräys ei perustunut lakiin.

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Minna Koskinen, Vesa Sirkesalo ja Johanna Virmavirta. Asian esittelijä Pihla Pelkiö

Ratkaisuun liittyvät linkit

KHO:2012:95

 
Julkaistu 12.12.2017  Päivitetty 2.1.2018