Hämeenlinnan HaO 1.9.2020 20/0840/1

Perustoimeentulotuki – Toimeentulotukeen oikeuttavat menot – Tarpeellisen suuruisena huomioon otettavat terveydenhuoltomenot - Harkinnanvaraisen kuntoutuksen kustannukset - Omavastuuosuus

Diaarinumero: 00505/20/6142
Taltionumero: 20/0840/1
Antopäivä: 1.9.2020

Kansaneläkelaitoksen oikaisuvaatimuskeskus oli hylännyt A:n vaatimuksen ottaa perustoimeentulotukeen oikeuttavina menoina huomioon Kansaneläkelaitoksen A:lle myöntämän harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen kustannukset omavastuuosuuksien osalta.

Kuntoutusta koskevassa päätöksessä A:lle myönnetty korvaus oli perustunut Kansaneläkelaitoksen tämän tyyppiselle kuntoutukselle vahvistamaan korvauksen enimmäismäärään. Korvaus oli kuitenkin tosiasiallisesti ollut pienempi kuin päätöksessä nimetyn palveluntuottajan A:lta veloittama palkkio. Tässä tilanteessa hallinto-oikeus piti harkinnanvaraisen kuntoutuksen omavastuuosuuksia koko määriltään A:n toimeentulotukeen oikeuttavina tarpeellisina terveydenhuoltomenoina.

Sillä, että Kansaneläkelaitoksella ei ollut erityistä velvollisuutta sanotun kuntoutuksen järjestämiseen, ei ollut merkitystä harkittaessa miten toimeentulotuesta annettua lakia oli asiassa sovellettava. Hallinto-oikeus kumosi Kansaneläkelaitoksen oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Laki toimeentulotuesta 7 §
Laki toimeentulotuesta 7 b § 1 mom 4 kohta

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Juhana Niemi ja Vesa Sirkesalo. Asian esittelijä Anette Ståhl-Aalto.

 
Julkaistu 1.9.2020  Päivitetty 4.9.2020