Koronavirus vaikuttaa hallinto-oikeuden toimintaan

Julkaistu 19.3.2020

Koronaviruksesta aiheutuu rajoitteita tuomioistuimen toimintaan -

Coronaviruset medför begränsningar i domstolens verksamhet

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Tuomioistuimet voivat joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Jo sovitut istuntokäsittelyt

Mikäli olet sairauden vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteyden asian käsittelijään saa aina myös kutsusta ja tuomioistuimen palvelusivulta löytyvän sähköpostiosoitteen kautta.

Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Lisätietoa istuntokäsittelystä antavat myös kutsussa mainitut yhteyshenkilöt. Lisätietoja voi kysyä myös kutsusta ja tuomioistuimen palvelusivuilta löytyvän tuomioistuimen sähköpostiosoitteen kautta.

Muu asiointi tuomioistuimessa

Tuomioistuimen asiakaspalvelu toimii normaalisti. Mahdollisuuksien mukaan tulisi asioinnissa ensisijaisesti käyttää puhelinta, sähköpostia tai sähköistä asiointipalvelua, linkki alla.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.

Domstolarna är samhällsviktiga tjänster och de ska värna om medborgarnas rättsskydd i alla situationer. Samtidigt måste också domstolarna för sin del bidra till åtgärder för att hindra en fortsatt spridning av coronaviruset. Domstolarna kan bli tvungna att prioritera sina uppgifter och begränsa sin verksamhet, dock med beaktande av parternas och samhällets nödvändiga rättsskyddsbehov. Detta innebär att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp och att de redan överenskomna sammanträdena ställs in. Ändringarna i verksamheten kommer i allmänhet att förlänga behandlingstiderna.

Rättegångar som redan har ett handläggningsdatum:

Om du på grund av sjukdom är förhindrad att infinna dig vid den rättegång till vilken du har kallats, kontakta omedelbart den kontaktperson som nämns i kallelsen till rättegång per telefon eller e-post. Kontakt med handläggaren fås alltid också via e-postadressen på inbjudan och domstolens tjänstesida.

De som mottagit en kallelse till rättegång underrättas personligen om eventuella återkallelser av eller ändringar i behandlingen.

Ytterligare information om sessionsbehandlingen ges också av de kontaktpersoner som nämns i kallelsen. Mer information fås också via e-postadressen på inbjudan och tingsrättens webbsidor.

Uträttande av andra ärenden vid domstol

Domstolens kundservice fungerar normalt. I mån av möjlighet ska man i första hand använda telefon och e-post vid uträttande av ärenden, man kan också använda e-tjänst.

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Skydd mot smitta i domstol

Vid skötseln av ärenden i domstol ska man sörja för god hand- och hosthygien och även i övrigt följa de anvisningar som hälsovårdsmyndigheterna gett. Domstolarnas egna anställda följer samma anvisningar. Vid domstolen ska man också följa eventuella ytterligare anvisningar gällande t.ex. hur man kan röra sig i lokalerna.