Valituksen teko

Hallintoasiassa tehtyyn viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen.

Valitus voi olla vapaamuotoinen, mutta valituskirjelmästä on tultava ilmi:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

Valitus hallinto-oikeuteen on aina tehtävä kirjallisesti. Asian vireillesaamiseksi riittää, että valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle määräpäivänä klo 16.15 mennessä. Liitteitä valitukseen voi toimittaa myöhemminkin.

Valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon . Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Asiointipalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöiden ja yritysten/yhdistysten käyttöön, ei viranomaisille.

Sähköisen asiointipalvelun kautta todisteellisesti tiedoksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on asiointipalvelusta saadun viestin avaamispäivä. Jos todisteellisesti tiedoksiannettavaa viestiä ei ole avattu seitsemän päivän kuluessa, toimitetaan tiedoksianto muulla tavoin.

Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen. Päätöksen voi toimittaa alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esim. kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle.
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja. Valtakirjaa ei kuitenkaan yleensä vaadita asianajajalta tai yleiseltä oikeusavustajalta.

Oikeudenkäynnistä

Asian vireilletulon jälkeen hallinto-oikeus hankkii viranomaiselta viran puolesta valituksen kohteena olevan päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja lausunnon asiasta. Tämän jälkeen valittajalla on vielä tilaisuus antaa asiasta oma selityksensä. Asian selvitystä varten voidaan tilata myös muita asiakirjoja. Tarvittaessa voidaan lisäselvityksen saamiseksi järjestää myös suullinen käsittely tai katselmus.

Hallinto-oikeus antaa päätöksensä aina kirjallisena. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi useimmissa tapauksissa joko valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai pyytää sieltä valituslupaa.

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2020 on suuruudeltaan 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi. Lisäksi on eräitä asiaryhmiä, joissa maksua ei peritä, esimerkiksi sosiaaliasiat, lastensuojeluasiat ja mielenterveysasiat..

Linkki hinnastoon

Linkki tuomioistuinmaksulakiin

Lisätietoja

Oheinen tieto valittamisesta ja oikeudenkäynnistä on hyvin yleisluonteista. Tarkempaa tietoa saa hallinto-oikeuden kirjaamosta, puh. 029 56 42210. Lisätietoja hallinto-oikeuksista on oikeus.fi-sivustolla.

Oikeusministeriön sivuilla on lisätietoja Oikeudenkäynnistä hallinto-oikeudessa -sivuilla. Osion tiedot voi tulostaa erikseen myös tästä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden etusivulle

 
Julkaistu 7.1.2020