Hämeenlinnan HAO 30.4.2019 19/0478/2

Pohjavesialueen määrittäminen – Päätöksen valituskelpoisuus – Valitusoikeus

Diarienummer: 00023/19/4199
Liggarnummer: 19/0478/2
Givet: 30.4.2019
Tillämpade rättsnormer: Suomen perustuslaki 20 § 1 momentti, Suomen perustuslaki 20 § 2 momentti, Suomen perustuslaki 21 § 1 momentti, Suomen perustuslaki 21 § 2 momentti, Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti, Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 momentti, Århusin sopimus 9 artikla 2 kappale, Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 10 a § 1 momentti, Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 10 a § 2 momentti, Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 10 c §

Päätöslyhennelmä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli määrittänyt pohjavesialueiden rajat ja pohjavesialueiden luokituksen Pälkäneen kunnassa aiempia rajoja ja luokituksia osittain muuttaen. Määritetyllä pohjavesialueella kiinteistöjä omistavat valittajat vaativat rajauspäätöstä kumottavaksi ja palautettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ei ole säännöksiä muutoksenhausta poh-javesialueen määrittämistä taikka pohjavesialueen rajan muuttamista koskevaan ELY-keskuksen päätökseen. Pohjavesialuemääritys ei ole oikeudellisesti sitova, vaan sen tehtävänä on toimia tosiasiaselvityksenä viranomaisten päätöksenteossa muun lainsäädännön perusteella. Pohjavesialuerajauksen merkitys ratkaistaan kunkin yksittäisen hankkeen osalta erillisessä lupamenettelyssä tai maankäyttöä koskevia suunnitelmia laadittaessa, jolloin valitusoikeus määräytyy hankkeeseen tai suunnitelmaan sovellet-tavan lain mukaisesti. Edellä oleva ilmenee myös kyseessä olevaa lakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 101/2014 vp.).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen päätös ei ollut hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimenpide, jolla hallintoasia on ratkaistu. Pohjavesialuemäärityksen vaikutukset valittajien oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen eivät myöskään olleet hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla välittömiä, eikä valittajilla siten ollut hallintolainkäyttölain perusteella myöskään valitusoikeutta. Valitusta ei ollut tutkittava myöskään Suomen perustuslain, Euroopan unionin oikeuden tai Århusin sopimuksen perusteella.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Elina Tanskanen, Virpi Juujärvi ja Hanna-Maria Schiestl. Asian esittelijä Juho Kalliokoski.

Jatkovalitus tai valituslupahakemus vireillä KHO:ssa.

 
Publicerad 7.5.2019  Uppdaterad 12.6.2019