Yleiset tuomioistuimet
Hallintotuomioistuimet
«oikeus.fi Suomeksi - På svenska - In English

Helsingin hallinto-oikeus

Helsingin hallinto-oikeus

Avoimia asiantuntijajäsenten tehtäviä

Viimeinen hakupäivä:
15.05.2017
Ilmoittava virasto:
Helsingin hallinto-oikeus

Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksissa on haettavana sivutoimisia hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä tehtäviä ajaksi 1.11.2017-31.10.2022.

Hallinto-oikeuslain 7 §:n ja tuomioistuinlain 17 luvun 8 §:n mukaan hallinto-oikeuksissa asian käsittelyyn osallistuu asiantuntijajäsen:

1) lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitetussa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevassa asiassa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, lastensuojeluun perehtynyt henkilö.

1 a) adoptiolaissa (22/2012) tarkoitetussa asiassa, joka koskee adoptioneuvonnan keskeyttämistä, kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta kieltäytymistä tai palvelun keskeyttämistä, adoptiolupaa taikka oikeutta tietojen saamiseen adoptioasiakirjoista. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, lastensuojeluun perehtynyt henkilö.

2) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitetussa vastoin tahtoa tapahtuvaa erityishuollon antamista tai jatkamista koskevassa asiassa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, kehitysvammaisten erityishuoltoon perehtynyt henkilö.

3) asiassa, jossa on kysymys mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetusta henkilön määräämisestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen tahdostaan riippumatta tai hänen omaisuutensa haltuunotosta taikka yhteydenpidon rajoittamisesta. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita psykiatriaan perehtynyt laillistettu lääkäri.

4) asiassa, jossa on kysymys päätöksestä henkilön määräämisestä päihdehuoltolain (41/1986) 11 tai 12 §:n mukaisesti hoitoon tahdostaan riippumatta, sekä mainitun lain 13 §:ssä tarkoitetussa asiassa. Asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, päihdehuoltoon perehtynyt henkilö.

5) tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetuissa asioissa, asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi voidaan valita tartuntatauteihin perehtynyt erikoislääkäri.

Lisäksi tuomioistuinlain 17 luvun 16 §:n mukaan hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenellä ja varajäsenellä tulee olla hallinto-oikeuden tuomiopiirin väestön enemmistön kielen (suomi tai ruotsi) hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä:

1) yksikielisessä hallinto-oikeudessa toisen kansalliskielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito; taikka

2) kaksikielisessä hallinto-oikeudessa toisen kansalliskielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaidon osoittamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa.

Valtioneuvosto määrää riittävän määrän asiantuntijajäseniä ja varajäseniä edellä mainituksi ajaksi. Tehtävästä maksetaan istuntokohtainen palkkio. Tehtävään esitettävä on velvollinen tekemään sidonnaisuusilmoituksen ennen tehtävään määräämistä.

Hakemukset toimitetaan kirjallisena siihen/niihin hallinto-oikeuksiin jossa/joissa haluaa tulla huomioon otetuksi asiantuntijajäsenenä viimeistään 15.5.2017 ennen virka-ajan päättymistä. Haussa on suositeltavaa käyttää alla olevaa lomaketta.

Tarkempia tietoja täytettävistä asiantuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä viranhakumenettelystä antavat asianomaisen hallinto-oikeuden ylituomari ja hallintopäällikkö. Hallinto-oikeuksien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.oikeus.fi. Oikeusministeriöstä mahdollisiin tiedusteluihin vastaa kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen, puh. 02951 50082 tai tuula.paakkonen(at)om.fi.

Lisätiedot:

Hakulomake (pdf, 0.34 Mt)

 
Julkaistu 19.4.2017