Helsingin HAO 13.7.2016 16/0227/73

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Tapauskohtainen harkinta – Irak – Bagdadin turvallisuustilanne

Diaarinumero: 01062/16/3105
Taltionumero: 16/0227/3
Antopäivä: 13.7.2016

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakista kotoisin olevan valittajan turvapaikkaa ja toissijaisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevan hakemuksen, mutta myöntänyt valittajalle jatkuvan oleskeluluvan humanitaarisen suojelun perusteella. Hallinto-oikeudessa oli siten kysymys siitä, oliko valittajalle myönnettävä turvapaikka tai toissijaista suojelua humanitaarisen suojelun sijaan, joista viimeksi mainittu on sittemmin Maahanmuuttoviraston valituksenalaisen päätöksen jälkeen poistettu laista.

Valittaja, joka oli Bagdadista kotoisin oleva sunnimuslimi, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua suhteessa kotimaahansa Irakiin. Valittaja perheineen oli joutunut vuonna 2005 ääriryhmien oikeudenloukkausten kohteeksi Irakissa perheen sunniuskonnon ja valittajan isän aiemman työn vuoksi. Valittaja ei ollut oleskellut kotimaassaan vuoden 2005 jälkeen.

Hallinto-oikeus katsoi, että valittajaa tai hänen isäänsä ei voitu pitää isän aikaisemman työn vuoksi erityisen profiloituneina ja että perheen saamat uhkaukset olivat kohdistuneet yleisesti heidän sunnitaustaansa. Kun otettiin lisäksi huomioon valittajan kotimaasta lähdöstä kulunut huomattavan pitkä aika sekä asiassa esitetyt muut seikat kokonaisuudessaan, hallinto-oikeus katsoi, että valittajalla ei ollut ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Valittajalle ei siten voitu antaa turvapaikkaa.

Ajantasaisen maatietouden mukaan Bagdadin maakunta on Irakin turvallisuusjoukkojen hallinnassa. Siellä on tästä huolimatta edelleen esiintynyt terroritekoja, ja uhrilukujen on raportoitu olleen Bagdadin maakunnassa Irakin suurimpia. Erityisesti miehet, jotka ovat etniseltä taustaltaan arabeja ja uskonnoltaan sunnimuslimeja, voivat alueen nykytilanteessa joutua aiempaa useammin oikeudenloukkausten kohteeksi. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin päätöksessään esille tuodun ajantasaisen maatietouden sekä eurooppalaisen oikeuskäytännön valossa, että Bagdadin kaupungin turvallisuustilanne ei ollut siellä esiintyvän mielivaltaisen väkivallan aste huomioon ottaen sellainen, että alueelta kotoisin oleva henkilö olisi ulkomaalaislain 88 §:ssä tarkoitetun toissijaisen suojelun tarpeessa ainoastaan alueen turvallisuustilanteen perusteella.

Hallinto-oikeus totesi näin ollen, että toissijaisen suojelun tarpeen arviointi edellyttää yksilöllistä harkintaa jokaisen Bagdadista kotoisin olevan turvapaikanhakijan kohdalla. Valittajan perheellä oli jo mielivaltaisesta väkivallasta henkilökohtaisia kokemuksia, minkä vuoksi perhe oli muuttanut ulkomaille vuonna 2005. Kyseisten oikeudenloukkausten ei voitu katsoa Bagdadin tilanteesta saatavilla oleva maatietous huomioon ottaen johtuneen ja alun perin tapahtuneen nimenomaan valittajan henkilöön liittyvistä syistä, minkä lisäksi tapahtumista oli jo kulunut huomattavan pitkä aika. Hallinto-oikeus ei siten pitänyt perustellusti todennäköisenä sitä, että valittajaan ainakaan enää kohdistuisi hänen väittämistään syistä henkilökohtaista uhkaa kotimaassaan. Valittaja ei ollut ulkomaalaislain 88 §:ssä tarkoitetulla tavalla toissijaisen suojelun tarpeessa eikä hänelle näin ollen voitu myöntää oleskelulupaa toissijaisen suojelun perusteella.

Maahanmuuttovirasto oli voinut hylätä valittajan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen turvapaikkaa ja toissijaista suojelua koskevilta osilta. Valituksenalaista päätöstä ei ollut syytä muuttaa valituksen johdosta.

Lainkohdat:

Ulkomaalaislaki 87 § 1 mom ja 88 § 1 mom

Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle asetetuista vaatimuksista annettu direktiivi (2011/95/EU, määritelmädirektiivi) 2 artikla f alakohta ja 15 artikla

Viitattu oikeuskäytäntö:

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, Asia C-465/07, Elgafaji vastaan

Staatssecretaris van Justitie

Viitattu maatietous:

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Iraq, 31 May 2012

UNHCR Position on Returns to Iraq, October 2014

UNHCR, Relevant COI for Assessments on the Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni Arabs from ISIS-Held Areas, May 2016

United Nations Security Council, Third report of the Secretary-General

pursuant to paragraph 6 of resolution 2169 (2014), 1.5.2015

Landinfo, Temanotat, Irak: Bagdad – sikkerhetssituasjon per februar 2015, 13 Februar 2015

U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices for 2015 – Iraq, 13 April 2016

UK Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), AA (Article 15(c)) Iraq CG [2015] UKUT 00544 (IAC), 30 September 2015

UK Home Office, Country Information and Guidance, Iraq: Security Situation in Baghdad, the south and the Kurdistan Region of Iraq (KRI), April 2016

Institute for the Study of War, Control of the Terrain in Iraq, April 21, 2016

Erilaisia uutislähteitä

KHO 5098/16 30.11.2016. Päätös kumotaan ja palautetaan.

 
Julkaistu 12.9.2016  Päivitetty 5.2.2018