Helsingin HAO 13.7.2016 16/0230/73

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Humanitaarinen suojelu – Sisäinen pako – Käännyttäminen kotimaahan – Irak – Etelä-Irakin turvallisuustilanne

Diaarinumero: 01515/16/3105
Taltionumero: 16/0230/73
Antopäivä: 13.7.2016

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakista kotoisin olevan valittajan turvapaikkaa ja toissijaisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevan hakemuksen, mutta katsonut valittajan olevan Bagdadin turvallisuustilanteesta saatavien tietojen perusteella kotipaikkaansa palatessaan humanitaarisen suojelun tarpeessa, joka on sittemmin Maahanmuuttoviraston valituksenalaisen päätöksen jälkeen poistettu laista. Maahanmuuttovirasto oli kuitenkin katsonut, että valittajalla oli sisäisen paon mahdollisuus Etelä-Irakiin ja päättänyt käännyttää valittajan kotimaahansa.

Valittaja, joka oli Bagdadista kotoisin oleva shiiamuslimi, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua suhteessa kotimaahansa Irakiin maan yleisen turvallisuustilanteen vuoksi ja koska hän oli joutunut oikeudenloukkausten kohteeksi aiemmissa ammateissaan automaalaamossa ja taksinkuljettajana. Valittaja esitti valitusvaiheessa myös militanttiryhmän uhkailleen häntä kotimaassaan.

Valittaja ei tiennyt, mikä taho oli ollut vuonna 2007 tapahtuneen ampumavälikohtauksen takana eikä häntä oltu uhattu enää tilanteen jälkeen millään tavoin. Hänen myöhemmin vuonna 2015 taksinkuljettajana kokemansa hyökkäys oli yksityishenkilöiden taholta tullut sattumanvarainen ja yksittäinen oikeudenloukkaus. Valitusvaiheessa esiin tuodusta militanttiryhmien taholta tulleesta uhkasta valittaja oli kertonut hyvin pintapuolisesti ja lyhyesti, minkä vuoksi hallinto-oikeus ei pitänyt valittajan kertomaa uhkaa omakohtaisena ja uskottavana. Kun otettiin asiassa esitetyt seikat kokonaisuudessaan huomioon, hallinto-oikeus ei pitänyt uskottavana, että valittaja olisi esittämistään henkilökohtaisista syistä vainon vaarassa tai vaarassa kärsiä vakavaa haittaa kotimaahansa palatessaan. Valittajalle ei siten voitu antaa ulkomaalaislain 87 §:n perusteella turvapaikkaa tai myöntää toissijaista suojelua ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohtien nojalla. Hallinto-oikeus katsoi lisäksi päätöksessään esille tuodun ajantasaisen maatietouden sekä eurooppalaisen oikeuskäytännön valossa, että Bagdadin kaupungin turvallisuustilanne ei ollut siellä esiintyvän mielivaltaisen väkivallan aste huomioon ottaen sellainen, että alueelta kotoisin oleva henkilö olisi ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun toissijaisen suojelun tarpeessa ainoastaan alueen turvallisuustilanteen perusteella.

Ajantasaisen hallinto-oikeuden päätöksessä esille tuodun maatietouden mukaan Etelä-Irakin turvallisuustilanne on suhteellisen vakaa ja väkivaltaa on vähemmän kuin muualla Irakissa, vaikka tietyn profiilin omaaviin henkilöihin kohdistuukin hyökkäyksiä. Etelä-Irakin maakunnat ovat Irakin turvallisuusjoukkojen hallinnassa, ja eteläisissä maakunnissa on maan sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä suhteellisen vähän. Tiettyjen maakuntien on raportoitu päästäneen alueelleen ainoastaan henkilöitä, joilla on tukijoita ja sukulaisia siellä. Näin ei kuitenkaan ole raportoitu tapahtuvan kaikissa Etelä-Irakin maakunnissa. Maatietouden perusteella Etelä-Irakissa vallitsevat yleiset olosuhteet eivät siten muodostaneet estettä sisäiselle paolle. Hallinto-oikeus totesi, että valittajan asema nuorena, naimattomana, työkykyisenä ja alueen valtaväestöä edustavana shiialaisena miehenä mahdollisti lähtökohtaisesti hänen asettumisensa Etelä-Irakiin, jonne hänen oli myös mahdollista matkustaa ja päästä turvallisesti. Näin ollen sukulais- tai tukiverkoston puutteesta huolimatta hallinto-oikeus katsoi, että valittajan voitiin hänen henkilökohtaisista olosuhteistaan kokonaisuudessaan saatu selvitys huomioon ottaen ulkomaalaislain 88 e §:n tarkoittamalla tavalla kohtuudella edellyttää asettuvan asumaan Etelä-Irakiin.

Perusteita oleskeluluvan myöntämiseksi ulkomaalaislain 52 §:n 1 momentissa tarkoitetusta yksilöllisestä inhimillisestä syystä tai 51 §:n 1 momentin perusteella ei ollut ilmennyt.

Maahanmuuttovirasto oli näin ollen voinut hylätä valittajan turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen sekä päättää käännyttää hänet Irakiin. Valituksenalaista päätöstä ei ollut syytä muuttaa valituksen johdosta.

Lainkohdat:

Ulkomaalaislaki 51 §, 52 §, 87 § 1 mom, 88 § 1 mom, 88 a § (323/2009), 88 e §, 146 §, 147 § ja 148 §

Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle asetetuista vaatimuksista annettu direktiivi (2011/95/EU, määritelmädirektiivi) 8 artikla

Viitattu oikeuskäytäntö:

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Salah Sheekh v. Alankomaat, 11.1.2007

Viitattu maatietous:

Landinfo, Temanotat, Irak: Bagdad – sikkerhetssituasjon per februar 2015, 13 Februar 2015

United Nations Security Council, Third report of the Secretary-General

pursuant to paragraph 6 of resolution 2169 (2014), 1.5.2015

UK Home Office, Country Information and Guidance, Iraq: Security Situation in Baghdad, the south and the Kurdistan Region of Iraq (KRI), April 2016

U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices for 2015 – Iraq, 13 April 2016

Institute for the Study of War, Control of the Terrain in Iraq, April 21, 2016

Guidelines on International Protection: Internal Flight or Relocation

Alternative within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 23 July 2003

International Organization for Migration, Country Fact Sheet: Iraq,

August 2014

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Iraq IDP Crisis, Situation report No. 8, 16 August – 22 August 2014

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Iraq IDP Crisis, Situation report No. 10, 30 August – 5 September 2014

UK Home Office, Country Information and Guidance, Iraq: Security Situation, November 2015

UK Home Office, Country Information and Guidance, Iraq: Security Situation in Baghdad, the south and the Kurdistan Region of Iraq (KRI), April 2016

Institute for the Study of War, Control of the Terrain in Iraq, April 21, 2016

UNHCR, Relevant COI for Assessments on the Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni Arabs from ISIS-Held Areas, May 2016

KHO 4924/16 21.11.2016. Valituslupahakemus hylätään.

 
Julkaistu 12.9.2016  Päivitetty 5.2.2018