Helsingin HAO 29.3.2017 17/0167/4

Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Pysäköintitoiminta

Diaarinumero: 04391/16/8203
Taltionumero: 17/0167/4
Antopäivä: 29.3.2017

Asiassa oli kyse siitä, onko kaupungin kokonaan omistaman yhtiön tekemä pysäköintihalli-investointi valmistumishetkellä täysin arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavassa käytössä vai onko kaupunki luovuttanut kiinteistön käyttöoikeuden arvonlisäverosta vapaana kiinteistön omistajille. Kaupungin uusia asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia koskevan linjauksen mukaan kaupungin keskusta-alueella autopaikkoja tulee toteuttaa uudisrakentamisessa tietty määrä kerrosneliömetriä kohden, ja autopaikoista tietty määrä tulee sijoittaa kaupungin osoittamiin julkisiin pysäköintilaitoksiin (velvoiteautopaikka). Velvoiteautopaikkojen myötä voidaan kiinteistön autopaikkojen kokonaismäärävelvoitteesta vähentää osa rakennusluvan yhteydessä. Kaupunki on luovuttanut velvoiteautopaikkoja pysäköintihallista kertakorvausta vastaan, jolloin kiinteistön omistajat ovat vapautuneet omalla tontillaan tästä osasta rakentamisvelvollisuutta. Kaupunginvaltuusto on määrännyt kertakorvauksen suuruuden. Korvauksen suuruus on määrätty vastaamaan kiinteistön omistajalle niistä autopaikoista, joiden rakentamisvelvoitteesta se vapautuu, aiheutuneita kustannuksia. Kiinteistön omistaja maksaa velvoiteautopaikoista määritetyn korvauksen suoraan kaupungin omistamalle pysäköintiyhtiölle. Velvoiteautopaikoista maksettua korvausta ei palauteta kiinteistön omistajalle eikä korvauksen maksamisella saatua etuoikeutta voi luovuttaa edelleen. Velvoiteautopaikan hankkinut kiinteistön omistaja ei vastaa autopaikan hoito- ja ylläpitokustannuksista. Velvoiteautopaikat ovat nimeämättömiä eivätkä ne luo oikeutta tiettyihin autopaikkoihin. Lähtökohtaisesti asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön asukas tekee itse sopimuksen yhtiön kanssa ja suorittaa itse tälle korvauksen pysäköinnistä. Pysäköintikorvauksen määrä on sama kuin yhtiön muillakin asiakkailla. Yhtiö ei ole tietoinen siitä, onko sen kanssa pitkäaikaisen pysäköintisopimuksen tekevän asiakkaan taustalla kiinteistön omistajan maksama autopaikkaoikeus vai ei.

Hallinto-oikeus katsoi, että kiinteistön omistajien tekemää suoritusta oli pidettävä korvauksena siitä, että kiinteistön omistajat vapautuivat velvoitteista rakentaa autopaikkoja kaavavelvoitteiden mukaisesti. Velvoiteautopaikasta maksettavaa korvausta suoraan pysäköintiyhtiölle pidettiin rahoitusjärjestelynä, eikä korvauksen maksamisella täten hankittu omistus- tai hallintaoikeutta pysäköintihalliin tai sen osaan. Siten yhtiön katsottiin rakentaneen pysäköintihallin kokonaisuudessaan omaa pysäköintitoimintaansa varten. Hallinto-oikeus katsoi, että pysäköintihalli oli valmistumishetkellä kokonaisuudessaan arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavassa käytössä ja hylkäsi veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen.

Ennakkoratkaisu on annettu ajalle 12.4.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 102 § 1 momentti 1 kohta, 27 § 1 momentti, 29 § 1 momentti 5 kohta (1501/1993) ja 29 § 1 momentti 5 kohta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 156 § 1 ja 2 momentti

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 135 artikla 1 kohta l alakohta ja 2 kohta ensimmäinen alakohta b kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Merja Tarvainen (t) ja Terttu Kujala.

Asian esittelijä Maija Skyttä.

 
Julkaistu 6.4.2017