Helsingin HAO 7.8.2017 17/0685/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Pääomanpalautus - SVOP-rahasto - Hankintameno-olettama - Erityissäännös

Diaarinumero: 03303/17/8108
Taltionumero: 17/0685/3
Antopäivä: 7.8.2017

Asiassa oli kysymys siitä, voidaanko sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahasto) palautettavien varojen tuloverolain (TVL) 45 a §:n mukaisen luovutusvoiton laskemiseen soveltaa TVL 46 §:ssä säädettyä hankintameno-olettamaa vai lasketaanko luovutusvoitto yksinomaan TVL 46 a §:ssä säädetyn mukaisesti.

Hallinto-oikeus totesi, että pääomanpalautuksessa ei ole kysymys osakkeiden luovutuksesta, vaan ainoastaan saatujen varojen verottamisesta luovutusvoittona tietyin edellytyksin. Tuloverolakiin 1.1.2014 voimaan tulleella lailla lisätyt TVL 45 a ja 46 a §:t ovat TVL 46 §:n yleissäännökseen nähden ensisijaisesti sovellettavia erityissäännöksiä. Luovutusvoiton määrä on siten laskettava TVL 45 a §:n edellytysten mukaisista pääomanpalautuksista yksinomaan TVL 46 a §:ssä säädetyn mukaisesti eikä TVL 46 §:ssä säädetty hankintameno-olettama tule sovellettavaksi.

Ennakkoratkaisu verovuosilta 2017 ja 2018 toimitettaville tuloverotuksille.

Tuloverolaki 45 a, 46 ja 46 a §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Rosendahl, Mika Hämäläinen ja Outi Siimes (t).

Asian esittelijä Emmi Aakula.

Päätös on lainvoimainen.

 
Julkaistu 11.8.2017  Päivitetty 27.12.2018