Helsingin HAO 12.9.2018 18/0672/4

Arvonlisävero – Ennakkoratkaisu – Vakuutuspalvelun välitys – Vertailupalvelu – Vakuutuspalveluihin kiinteästi liittyvä palvelu

Diaarinumero: 01145/18/8203
Taltionumero: 18/0672/4
Antopäivä: 12.9.2018

Asiassa oli ratkaistavana, voidaanko A Oy:n ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattua verkossa tapahtuvaa vertailupalvelun myyntiä pitää arvonlisäverolain 44 §:ssä tarkoitettuna vakuutuspalvelun välityksenä tai siihen kiinteästi liittyvänä palveluna.

Yhtiön myymän palvelun tarkoituksena on antaa vertailutietoa kuluttaja-asiakkaille mahdollisuuksista hankkia sopivia auto- ja liikennevakuutuksia. Asiakkaan yhtiölle antama toimeksianto kattaa eri vakuutusyhtiöiden tarjoamien auto- ja liikennevakuutusten keskinäisen vertailun. Asiakas hoitaa itse valitsemansa vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen tekemistä koskevat neuvottelut ja sopii vakuutuksen ottamisesta vakuutusyhtiön kanssa. Yhtiöllä ei ole välitöntä tai välillistä yhteyttä vakuutusyhtiöön, jonka kanssa asiakas neuvottelee itsenäisesti vakuutuspalvelun ostamisesta. Kysymys ei ollut arvonlisäverolaissa tai -direktiivissä tarkoitetusta välitystoiminnasta, koska yhtiö ei saata yhteen sopimuksen osapuolia siten, että yhtiö välittäjänä hoitaisi asiakkaansa nimissä sopimuspuolten välisiä neuvotteluita olemalla sopimuksen osapuoliin yhteydessä joko välittömästi tai välillisesti.

Arvonlisäverolain 44 §:n 2 momentissa mainittujen vakuutuspalveluihin kiinteästi liittyvien palveluiden luettelo on lain esitöiden mukaan tarkoitettu tyhjentäväksi. Yhtiö ei toiminnassaan tarjoa asiakkaille säännöksessä mainittuja muita vakuutuspalveluihin kiinteästi liittyviä palveluja. Yhtiön tarjoamassa palvelussa ei siten ollut kyse myöskään arvonlisäverolain 44 §:n 2 momentissa tarkoitetusta palvelusta. Hallinto-oikeus katsoi edellä esitetyn perusteella, että yhtiön palvelussa ei ollut kyse verottomasta vakuutuspalvelun välityksestä, vaan arvonlisäverollisesta palvelun myynnistä.

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ajalle 24.1.2018–31.12.2019.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys 2-1.


Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 44 § 1 mom ja 2 mom

Hallituksen esitys arvonlisäverolaiksi (HE 88/1993 vp)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohta a alakohta

Unionin tuomioistuin asiat C-453/05, Volker Ludwig, C-235/00, CSC Finan-cial Services Ltd ja C-124/07, Beheer


Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Merja Tarvainen ja Antti Pietinen (t).

Asian esittelijä Jukka Olsbo.

KHO 29.10.2019 5102/19. Päätöstä muutetaan.

 
Julkaistu 24.9.2018  Päivitetty 6.11.2019