Helsingin HAO 3.10.2018 18/0581/5

Lastensuojelu - Yhteydenpidon rajoittaminen - Lapsen mielipiteen selvittäminen

Diaarinumero: 00716/18/6135
Taltionumero: 18/0581/5
Antopäivä: 3.10.2018

Asiassa oli hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko lapsen mielipide voitu jättää selvittämättä yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa.

Lapsen sukulainen, joka oli myös lapsen entinen sijaisvanhempi, oli valittanut hallinto-oikeuteen sosiaalityöntekijän tekemästä yhteydenpidon rajoittamista koskevasta päätöksestä, jolla oli rajoitettu lapsen ja hänen välistä yhteydenpitoa.

Valituksenalaisesta päätöksestä ilmeni, että lapsen mielipidettä yhteydenpidon rajoittamisesta ei ollut selvitetty. Lapsen mielipiteen selvittämättä jättämistä oli päätökseen tehtyjen kirjausten mukaan perusteltu lapsen nuorella iällä.

Hallinto-oikeus totesi, että lapselle on hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla turvattava oikeus mielipiteen esittämiseen. Lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä vain lastensuojelulain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetusta syystä, eli tilanteissa, joissa mielipiteen selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai se olisi muutoin ilmeisen tarpeetonta.

Lapsi oli päätöksentekohetkellä ollut melkein seitsemänvuotias, joten hänen mielipidettänsä ei ollut voitu jättää selvittämättä hänen ikänsä vuoksi ja ottaen huomioon myös lapsen mielipiteen selvittämisen tapaa koskeva lastensuojelulain 20 §:n 1 momentin oikeusohje. Asiakirjaselvityksestä ei myöskään ilmennyt, että lapsen mielipiteen selvittäminen hänen ikä- ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla olisi vaarantanut hänen terveyttään ja kehitystään. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon yhteydenpidon rajoittamisen sisältö ja kesto sekä asiassa esitetyt vaatimukset, lapsen mielipiteen selvittämistä ei voitu myöskään pitää ilmeisen tarpeettomana.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen menettelyvirheen johdosta ja palautti asian viranhaltijalle uudelleen käsiteltäväksi.

Lastensuojelulaki 5 §, 20 § 1 ja 3 mom, 54 § 1 mom, 62 § 1 ja 4 mom sekä

63 §

Suomen perustuslaki 6 § 3 mom

Yleissopimus lapsen oikeuksista 12 artikla

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden lainoppineet jäsenet

Markku Setälä ja Jaana Moilanen (t) sekä asiantuntijajäsen Miia Pitkänen.

Asian esittelijä Lotta Haverinen.

Päätös on lainvoimainen.

 
Julkaistu 12.10.2018  Päivitetty 6.11.2019