Helsingin uusi yleiskaava osittain lainvastainen ja Vartiosaaren osayleiskaava lainvastainen

Julkaistu 5.2.2018  Päivitetty 9.2.2018

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan kahdella päätöksellä ratkaissut Helsingin yleiskaavaan ja Vartiosaaren osayleiskaavaan kohdistuneet valitukset.

Helsingin uusi yleiskaava – Kaupunkikaava käsittää koko Helsingin alueen lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jonne laaditaan kuntien yhteistä yleiskaavaa. Helsingin yleiskaavaa koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen 26.10.2016 § 272 kohdistui kaikkiaan 50 valitusta. Yleiskaavasta valittivat eri viranomaistahot, yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt, yhtiöt ja yksityishenkilöt.

Valituksissa, joista useimmat kohdistuivat useisiin alueisiin tai kohteisiin, oli vaadittu kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen kumoamista muun muassa kaavan esitystapaan, vuorovaikutuksen puutteellisuuteen sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan sisältövaatimusten vastaisuuteen vedoten.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainvastaisena Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardi-merkintöjen osalta. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi päätöksen osittain näihin merkintöihin rajoittuvien asuinrakentamista koskevien kaavamerkintöjen osalta. Hallinto-oikeus katsoi, että maakuntakaavan edellyttämiä perusteita mainittujen väylien muuttamiseksi kaupunkibulevardeiksi ei ollut esitetty. Selvitysten perusteella ei ollut myöskään edellytyksiä arvioida yleiskaavan täyttävän valtakunnallissia alueidenkäyttötavoitteita ja liikenteen järjestämistä koskevia laissa edellytettyjä vaatimuksia. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi kaupunkibulevardeihin liittyvät valitukset.

Hallinto-oikeus kumosi myös Hämeenlinnanväylän varrelta Keskuspuiston alueelle ja maakuntakaavan virkistysalueelle osoitetut uudet rakentamisalueet maakuntakaavan vastaisena. Hallinto-oikeuden mukaan yleiskaavan toteutuminen merkitsisi maakuntakaavassa osoitetun virkistysalueen laajaa supistumista.

Lisäksi hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainvastaisena Melkin ja Itä-Villingin saarten, Vartiosaaren, Ramsinniemen, Ilmalan varikkoalueen sekä eräiden Pitäjänmäen aseman eteläpuolelle sijoittuvien kaavamerkintöjen osalta. Yleiskaavan rakentamista koskevat merkinnät Melkin, Itä-Villingin ja Vartiosaaren sekä Ramsinniemen osalta eivät vastaa maakuntakaavaa. Maakuntakaavassa Melkki ja Villingin itäosa on ensisijaisesti osoitettu puolustusvoimien alueeksi ja toissijaisesti virkistysalueeksi. Ramsinniemi on maakuntakaavassa merkitty pääosin virkistysalueeksi. Vartiosaaren osalta kumoamisperusteena oli muun muassa saaren kulttuuriympäristön arvot. Ilmalan varikkoalueen osalta yleiskaavassa ei oltu huomioitu raideliikenteen oletetun kasvun ja siihen liittyvien varikkoalueiden tarpeita riittävissä määrin. Pitäjämäkeä koskevissa kaavamerkinnöissä ei ole huomioitu nykyiseen tehdastoimintaan tarvittavia suoja-alueita tarvittavissa määrin.

Muilta osin Helsingin yleiskaavaan kohdistuneet valitukset hylättiin. Hylätyiksi tulivat siten muun ohella Malmin lentokenttää ja Tuomarinkylän kartanon aluetta koskevat valitukset. Malmin lentokenttäaluetta koskevan kaavaratkaisun kumoamista oli vaadittu kaikkiaan 16 eri valituksessa. Tuomarinkylän alueeseen kohdistui kuusi valitusta.

Vartiosaaren osayleiskaava kumottiin
Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen 26.10.2016 § 273 kohdistui 11 valitusta.

Valituksissa oli vaadittu osayleiskaavan kumoamista muun muassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan sekä yleiskaavan sisältövaatimusten vastaisuuteen vedoten.

Hallinto-oikeus kumosi Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen maakuntakaavan vastaisena. Päätöksen mukaan kulttuuriympäristöarvojen turvaamista ei ole voitu jättää vasta asemakaavoituksessa ratkaistavaksi. Osayleiskaavaa laadittaessa olisi tullut varmistaa, että kulttuuriympäristöä koskevan ominaisuusmerkinnän tarkoittamat arvot tulevat asianmukaisesti turvatuiksi.

Lisätiedot ja päätöstilaukset
Pirkko Väänänen
tiedottaja
puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset