Espoo voidaan jakaa kahteen apteekkien sijaintialueeseen ja kaupunkiin voidaan perustaa kuusi uutta apteekkia

Julkaistu 29.3.2019  Päivitetty 1.4.2019

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jossa oli vastustettu Jorvin sairaala-alueelle sijoitettavaa apteekkia lukuun ottamatta uusien apteekkien perustamista Espooseen ja apteekkien sijaintialueiden muuttamista Espoossa.

Fimea oli 4.10.2017 tekemällään päätöksellä päättänyt perustaa Espooseen kuusi uutta apteekkia (Espoon 11.–16. apteekit). Samalla päätöksellä Fimea oli päättänyt jakaa kaupungin aikaisemman viiden sijasta kahteen apteekkien sijaintialueeseen siten, että perustettava Espoon 11. apteekki sijoittuu uudelle Jorvin sijaintialueelle (1. alue) ja muut Espoossa toimivat apteekit sekä perustettavat 12.–16. apteekit sijoittuvat Espoon kaupungin muulle, yhtenäiselle apteekkialueelle (2. alue).

Kaksi apteekkaria haki asiassa muutosta yhteisellä valituksella Helsingin hallinto-oikeuteen.

Antamassaan päätöksessä Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että Fimea on arvioinut riittävästi ja asianmukaisesti apteekkien perustamisen ja niiden sijaintialueiden muuttamisen edellytyksenä olevia seikkoja. Asiassa on otettu huomioon Espoon väestömäärä ja asutuksen keskittyminen kaupunkikeskusmaisesti, olemassa olevat muut apteekkipalvelut alueella ja muiden terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen. Asiassa on huomioitu myös Jorvin sairaala-alueen erityisasema sille keskittyneiden erilaisten terveydenhuollon palvelujen tarjoajana ja Espoon alueen ainoana päivystysvastaanoton sijaintipaikkana.

Hallinto-oikeus katsoi myös, että lääkelain 41 §:n 2 momentissa ei aseteta uuden apteekin perustamisen eikä apteekin sijaintialueen muuttamisen edellytykseksi, että kyseessä olevassa kunnassa tai sen osassa olisi ollut lääkkeiden saatavuudessa ongelmia. Fimea on myös voinut hallintolain 25 §:n säännös huomioon ottaen ratkaista samalla kertaa uusien apteekkien perustamista ja apteekkien sijaintialueiden muuttamista koskevat asiat.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että Fimealla on ollut lääkelaissa säädetyt perusteet määrätä perustettava 11. apteekki sijoittumaan Jorvin sijaintialueelle (1. alue) lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi tällä alueella ja määrätä Espoon kaupungin muut apteekit sijoittumaan kaupungin muulle apteekkialueelle (2. alue).

Lisätietoja

Henna Classen
informaatikko
henna.classen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset