ARA voi peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman

Julkaistu 20.11.2019

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman peruuttamista koskevan valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, onko ARA:n päätös nimeämisen peruuttamisesta ollut lainvastainen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion tukia sosiaaliselle asuntotuotannolle eli ARA-tuotannolle. Korkotukilainan tai aravalainan saajaksi on voitu hyväksyä ARA:n yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö, jonka on täytettävä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaissa ja aravalaissa yleishyödyllisyydelle asetetut edellytykset.

ARA peruutti kesäkuussa 2018 antamallaan päätöksellä Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman. Päätöksen mukaan Nuorisosäätiön ja sen omistamien kiinteistöyhtiöiden toiminta on ollut merkittävästi aravalain ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännösten sekä ARA:n ohjeiden vastaista eikä Nuorisosäätiö ollut ARA:n lukuisista huomautuksista huolimatta tehnyt riittäviä toimenpiteitä asian korjaamiseksi. ARA hylkäsi elokuussa 2018 Nuorisosäätiön oikaisuvaatimuksen.

Nuorisosäätiö valitti ARA:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista.

Hallinto-oikeus totesi, että yleishyödyllisen yhteisön harjoittaman sijoitustoiminnan tulee olla erityisen hallittua ja matalariskistä. Asiassa saadun selvityksen perusteella Nuorisosäätiöllä on ollut huomattava määrä kiinteistöinvestointeja sekä osake- ja rahastosijoituksia, joista merkittävä osa on kohdistunut kohtalaisen tai suurehkon riskin kohteisiin. Lisäksi Nuorisosäätiö on antanut lainoja ulkopuolisille yhteisöille ja konsernin sisällä yleishyödyllisen osion ulkopuolelle sekä antanut omavelkaisia takauksia konsernin ulkopuolisten toimijoiden velvoitteista. Hallinto-oikeus katsoi, että Nuorisosäätiö on toiminut aravalain 15 a §:n 1 momentin 5 kohdan sekä korkotukilain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan vastaisesti. Yleishyödyllisille yhteisöille asetetuista edellytyksistä poikkeaminen ei myöskään ole ollut vähäistä. Näin ollen Nuorisosäätiö on harjoittanut laajamittaisesti sellaista toimintaa, joka on aravalain ja korkotukilain vastaista.

Hallinto-oikeus katsoi, että ARA on harkintavaltansa puitteissa voinut peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lisätiedot ja päätöstilaukset
Pihla Pitkänen
Tiedottaja
Puh. 029 56 420 56
pihla.pitkanen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset