Östersundomin aluetta koskeva yleiskaava lainvastainen, maakuntakaavaa koskevat valitukset hylättiin

Julkaistu 29.11.2019

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan kahdella päätöksellä ratkaissut Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen osaan ja Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan kohdistuneet valitukset.

Östersundomin alueen maakuntakaavaan kohdistuneet valitukset hylättiin

Östersundomin maakuntakaava-alue sijaitsee Helsingin ja Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen itäreunalla ja siihen kuuluu osia Helsingin ja Vantaan kaupungeista ja Sipoon kunnasta. Alueen pinta-ala on 79 km2, josta taajamaa on 26 km2.

Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan kesäkuussa 2018. Maakuntakaavasta tehtiin Helsingin hallinto-oikeuteen yhteensä kuusi valitusta, joiden tekijöinä olivat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä useat luonnonsuojeluyhdistykset ja yksityishenkilöt.

Valituksissa, joista osa kohdistui koko kaavaan ja osa yksittäisiin alueisiin, oli vaadittu kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen kumoamista muun muassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuuteen, maakuntakaavan sisältövaatimuksiin, Natura 2000 -alueita koskeviin selvityksiin, luonnon- ja lajiensuojeluun, ympäristönsuojeluun sekä kaavan mahdollistamaan rakentamisen määrään ja laatuun liittyvillä perusteilla.

Helsingin hallinto-oikeus totesi, että maakuntavaltuuston päätös maakuntakaavasta ei ole valituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen ja hylkäsi maakuntakaavaan kohdistuneet valitukset.

Östersundomin aluetta koskeva Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava kumottiin

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen yleiskaavan kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km², josta maa-aluetta on noin 39 km².

Östersundom-toimikunta hyväksyi yleiskaavan joulukuussa 2018 ja yleiskaavasta tehtiin Helsingin hallinto-oikeuteen yhteensä kahdeksan valitusta. Kaavasta valittivat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä useat luonnonsuojeluyhdistykset ja yksityishenkilöt.

Valituksissa, joista osa kohdistui koko kaavaan ja osa yksittäisiin alueisiin, oli vaadittu kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen kumoamista muun muassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuuteen, maakuntakaavan ohjausvaikutukseen, yleiskaavan sisältövaatimuksiin, Natura 2000 -alueita koskeviin selvityksiin, luonnon- ja lajiensuojeluun, ympäristönsuojeluun sekä kaavan mahdollistamaan rakentamisen määrään ja laatuun liittyvillä perusteilla.

Hallinto-oikeus kumosi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kahden ympäristöyhdistyksen valituksista yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Hallinto-oikeus totesi, että yleiskaavaratkaisun mahdollisia heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleviin lintulajeihin ja Natura-alueen linnustollisesti arvokkaaseen aluekokonaisuuteen ei ollut riittävästi poissuljettu. Esitetyistä lieventämistoimenpiteistä huolimatta oli olemassa vaara, että Natura-alueen välittömään läheisyyteen osoitetut uudet rakentamisalueet ja kaavaratkaisun tarkoittama muu asukasmäärän voimakas lisääntyminen heikentävät merkittävästi suojelun perusteena olevia luonnonarvoja Natura 2000 -alueella. Päätös oli tämän vuoksi lainvastainen.

Molemmista Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lisätietoja ja päätöstilaukset:
Pihla Pitkänen
Tiedottaja
puh. 029 56 42 056
pihla.pitkanen(a)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset