Bergön osayleiskaava lainvastainen

Julkaistu 10.9.2020

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla kumonnut Espoon kaupunginvaltuuston 18.3.2019 tekemän päätöksen Bergön osayleiskaavasta ja osayleiskaavan muutoksesta.

Bergön osayleiskaava-alue on maapinta-alaltaan noin 60 hehtaaria ja muodostaa Espoon Suvisaaristossa niemekkeen, joka rajautuu idässä Kopplosundin ja lännessä Byvikin vesialueisiin. Osayleiskaavalla pyritään mahdollistamaan Bergön alueen lisärakentaminen pääosin pysyvää asumista varten.

Uudenmaan ELY-keskus valitti kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen vaatien kaavapäätöksen kumoamista. Hallinto-oikeus katsoi, että ELY-keskuksella on valitusoikeus osayleiskaavan vaikutusten, maakuntakaavan vastaisuuden sekä ympäristö- ja vesiasioihin liittyvän yleisen valvonta-tehtävän perusteella.

Tänään antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, ettei osayleiskaavaa laadittaessa ole tehty selvityksiä, joiden perusteella voitaisiin arvioida maakuntakaavan suunnittelumääräysten toteutumista. Kaavaan ei sisälly vesi- ja jätevesihuoltoon liittyviä määräyksiä. Käytetty kaavamuoto ei velvoita kaupunkia rakentamaan tai ylläpitämään osayleiskaava-alueella teitä, siltoja ja kunnallistekniikkaa, vaikka kaavan tarkoituksena on mahdollistaa lähes 200 asukkaan ympärivuotinen asuminen alueella. Saadusta selvityksestä ei myöskään ilmene, miten uusi rakentaminen ja muu maankäyttö olisi sopeutettu ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Kun myös lähes koko kaava-alueen rantaviiva varataan yleisen virkistyskäytön ulkopuolelle, on osayleiskaava maakuntakaavaan liittyvillä valitusperusteilla lainvastainen.

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että suhteellisen tiivis ja tehokas rakentaminen Bergön alueella edellyttää yksityiskohtaista suunnittelua, joka lähtökohtaisesti tapahtuu asemakaavalla. Koska osayleiskaava ei ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella, on suoraan rakennusluvan perusteena käytettävä osayleiskaava lainvastainen.

Hallinto-oikeus toteaa myös, että pinta-alaperusteinen mitoitus on johtanut siihen, että lähes koko kaava-alueen rantaviiva on kapeita lähivirkistysalueen kaistaleita lukuun ottamatta osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Osayleiskaavassa on jätetty laaja luonnonsuojelualueeksi osoitettu alue, joka rajautuu vesialueeseen osayleiskaavan länsirannalla. Tälle osalle ei kuitenkaan ole osoitettu kulkuyhteyttä, eikä hallitsemattoman virkistyskäytön ohjautumista alueelle alueen suojeluarvojen vuoksi voida muutoinkaan pitää tavoiteltavana. Näin ollen päätös on lainvastainen myös mitoitukseen ja vapaa-alueiden riittävyyteen liittyvillä valitusperusteilla.

Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lisätietoja

Pirkko Väänänen
tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.


Avainsanat

Muut päätökset