Lausunnot ja asiantuntijakuulemiset

Eduskunnan hallintovaliokunta

 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
 • Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2020-2023
 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
 • Lausunto hallituksen esityksestä eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan kunta- ja terveysjaosto

 • Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Eduskunnan lakivaliokunta

 • Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveyslautakunta

 • Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Oikeusministeriö

 • Lausunto selvityksestä oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta
 • Lausunto oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonseptista

Sosiaali- ja terveysministeriö

 • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja laiksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

 • Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta
 • Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

Ympäristöministeriö

 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta
 • Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta
 • Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista
 
Julkaistu 1.4.2020