Anvisningar för ändringssökanden

Den som är missnöjd med myndighetens beslut i ett förvaltningsärende kan anföra besvär över beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften kan formuleras fritt. I den ska dock alltid anges
1. Vilket beslut besväret gäller
2. Vilka ändringar som yrkas
3. De grunder på vilka ändring yrkas
4. Ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation
5. Underskrift

Besvär till förvaltningsdomstolen måste alltid anföras skriftligt. Besväret kan levereras till förvaltningsdomstolen personligen eller genom sändebud eller ombud. Besväret kan också sändas per post, e-post eller fax till förvaltningsdomstolens registratorskontor eller via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst. Besvärshandlingarna bör vara framme i förvaltningsdomstolen på besvärstidens sista dag senast klo 16.15.

Till besvärsskriften ska fogas:
1. Det beslut i vilket ändring söks genom besvär samt besvärsanvisningen som fogats till beslutet i original eller kopia
2. Intyg över vilken dag beslutet har delgivits, t.ex. kopia av mottagningsbeviset, eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
3. De handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har ställts till myndigheten
4. Ombudets fullmakt, om inte ombudet är advokat eller offentligt rättsbiträde

Om rättegången

Efter att ärendet anhängiggjorts skaffar förvaltningsdomstolen på tjänstens vägnar alla handlingar som legat till grund för beslutet samt ett utlåtande av myndigheten som fattat beslutet. Efter detta har ändringssökanden ännu möjlighet att ge sin egna förklaring i ärendet. För ärendets utredning kan även andra handlingar beställas. En muntlig förhandling eller syn kan vid behov arrangeras för att få tilläggsutredning i ärendet.

Förvaltningsdomstolen ger alltid sitt beslut skriftligen. I de flesta fallen kan förvaltningsdomstolens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen eller så kan man ansöka om besvärstillstånd.

Över förvaltningsdomstolens beslut upptas en årligen bestyrkt rättegångsavgift, som år 2019 är 260 euro. Avgiften tas inte ut när förvaltningsdomstolen ändrar på beslutet som ändring sökts i till ändringssökandens förmån. Dessutom finns det en del ärendegrupper där ingen avgift uttas, t.ex. socialärenden, barnskyddsärenden och ärenden gällande mental hälsa.

För mer information om domstolavgifter
Avgifter i domstolarna
Lagen om domstolavgifter

Tilläggsinformation

Vidstående information om anförande av besvär och rättegångsförfarandet har upprättats på en väldigt allmän nivå. Närmare information fås från förvaltningsdomstolens registratorskontor, tel. 029 56 42069 (kl. 8-16.15)

Tilläggsinformation gällande ändringssökandet hittar du här.

På justitieministeriets websidor finns tilläggsinformation gällande rättegången i förvaltningsdomstolen.

Säkerhetskontroll

En säkerhetskontroll utförs vid Helsingfors förvaltningsdomstol för alla som uträttar ärenden i Domstolarnas hus. Under dagar med flera muntliga förhandlingar uppstår det köer vid säkerhetskontrollen före klockan 9.00 då förhandlingarna vanligtvis börjar. Det lönar sig därför att komma till förhandlingen i god tid.

Förvaltningsdomstolens säkerhetskontroller styrs av lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (3.12.1999/1121). Enligt 5 § 1 mom. i lagen har en säkerhetskontrollör rätt att med en metalldetektor eller någon annan liknande teknisk anordning kontrollera en person som önskar tillträde till eller befinner sig i domstolen samt saker som personen medför, för att säkerställa att sådana föremål eller ämnen inte medförs genom vilka säkerheten eller ordningen kan äventyras eller som kan användas för att skada egendom. Enligt 2 mom. i den ovan nämnda bestämmelsen har en säkerhetskontrollör rätt att frånta en person ett i 1 mom. avsett föremål eller ämne som påträffats vid en kontroll eller på något annat sätt eller vars innehav annars är förbjudet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag.

Se till att du inte har med dig några föremål som beskrivs ovan då du uträttar ärenden vid Domstolarnas hus. Även så kallade multiverktyg klassificeras som eggvapen vid säkerhetskontrollen.

 
Publicerad 8.1.2020