Helsingin HAO 20.12.2019 19/0850/5

Maankäyttö- ja rakentaminen - Hallintopakko - Uhkasakon tuomitseminen - Uhkasakon kohdistaminen - Käyttö- ja hallintaoikeus

Diarienummer: 00302/19/4122
Liggarnummer: 19/0850/5
Givet: 20.12.2019

Ympäristö- ja rakennuslautakunta oli aiemmalla päätöksellään velvoittanut A:n kysymyksessä olevan kiinteistön elinikäisenä käyttö- ja hallintaoikeuden haltijana purkamaan kiinteistöllä sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset (asuin- ja talousrakennus), koska niistä on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, ja peittämään kaivo siten, ettei siihen putoamisen vaaraa ole. Päävelvoitteen tehosteeksi oli asetettu 5 000 euron suuruinen uhkasakko.

Muutoksenhaku koski päätöstä, jolla lautakunta oli tuominnut A:n maksamaan 3 000 euron suuruisen uhkasakon, koska lautakunnan lainvoimaisella päätöksellä asetettuja velvoitteita ei ollut noudatettu kaikilta osin eikä velvoitteiden noudattamatta jättämiselle ollut esitetty pätevää syytä.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan ilmoitus rakennuksen huonosta kunnosta ja vaarallisuudesta oli tullut kiinteistön omistajalta B:ltä.

Valituksen mukaan A oli ryhtynyt toimenpiteisiin rakennusten purkamiseksi ja kaivon kannen asentamiseksi paikoilleen. Hallinto-oikeus totesi, että näissä oloissa A on kysymyksessä olevan kiinteistön käyttö- ja hallintaoikeuden haltijana vastuussa siitä, että kiinteistö rakennuksineen on asianmukaisessa kunnossa. Uhkasakko oli siten tullut kohdistaa A:han, jolla oli ollut sekä oikeudellinen että tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.

Uhkasakkolain 7 §:n 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaana Moilanen,

Riikka Valli-Jaakola (t) ja Annamari Laakkonen, joka on myös esitellyt asian.

 
Publicerad 10.1.2020