Corona

Information om coronaviruset och Helsingfors förvaltningsdomstols verksamhet har samlats på sidan.

Verksamheten under koronapandemin

Förvaltningsdomstolens verksamhet fortsätter möjligast normalt, dock så att närkontakter undviks. Genom att minska på närkontakter strävar vi efter att minska parternas samt personalens risk att utsättas för coronaviruset.

Skötseln av ärenden och kundtjänsten

Helsingfors förvaltningsdomstol uppmanar att skötseln av ärenden i första hand sker elektroniskt via e-tjänsten eller e-post (helsinki.hao(at)oikeus.fi). Förvaltningsdomstolen rekommenderar att man undviker att lämna in handlingar per post eller infinna sig personligen vid registratorskontoret. All begäran om information bör sändas per e-post till adressen helsinki.hao(at)oikeus.fi.

Kundtjänsten tar enbart emot sådana personligen inlämnade handlingar som är besvärshandlingar eller kompletteringar i anhängiga ärenden. Förvaltningsdomstolen utfärdar för tillfället inte lagakraftbevis.

Ordnande av sammanträden

Strävan är att överenskomna muntliga förhandlingar i brådskande ärenden hålls. Parterna i ärenden informeras skilt om möjliga inhiberingar i varje enskilt fall.

Största delen av ärendena vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs i skriftligt förfarande. Sammanträdena fortskrider möjligast normalt bland annat genom utnyttjandet av fjärranslutningar.

Vistelse i utrymmena

I förvaltningsdomstolens utrymmen bör var och en ha en god hand- och hosthygien och även i övrigt handla enligt hälsovårdsmyndigheternas instruktioner.


Pressmeddelanden

 
Publicerad 4.9.2020