Helsingfors förvaltningsdomstols verksamhetsberättelse 2016 har publicerats – antalet ärenden mer än fördubblades

Publicerad 24.4.2017  Uppdaterad 13.3.2018

Antalet ärenden ökade kraftigt förra året i förvaltningsdomstolen. Det anhängiggjordes sammanlagt 17 181 ärenden, medan det kom in 8 142 ärenden år 2015. Asylärendena bidrog mest till ökningen i mängden ärenden.

Man avgjorde även fler ärenden än tidigare. I fjol fattades sammanlagt 11 393 beslut, då man året innan avgjorde 8 028 ärenden. De största ärendegrupperna var utlänningsärenden (46 %), social- och hälsovårdsärenden (16 %), skatteärenden (13 %), statsrätts- och allmänna förvaltningsärenden (11 %) samt ärenden som hänför sig till ekonomisk verksamhet (9 %). De minsta ärendegrupperna i antal var byggande (3 %), självstyrelseärenden (1 %) och miljöärenden (1 %).

Förra året var exceptionellt även vad gäller antalet anställda. I slutet av 2016 arbetade 226 personer på förvaltningsdomstolen, då personalmängden ännu året innan var 155.

Uppgifterna framgår ur verksamhetsberättelsen som Helsingfors förvaltningsdomstol har publicerat i dag. I verksamhetsberättelsen behandlas utöver en statistisk översikt även de förändringar ökningen i antalet asylärenden medfört, verkningarna av lagen om domstolsavgifter samt HAKA-projektet, vars syfte är att främja den elektroniska dokumenttrafiken mellan förvaltningsdomstolen och Skatteförvaltningen. I verksamhetsberättelsen lyfts även fram betydande avgöranden som gavs under förra året.

För mer information:

HeHao_toimintakertomus_2016.pdf (pdf, 0.6 Mt)

Henna Classen
informatiker
henna.classen(at)oikeus.fi
029 56 42008

Riikka Asa
förvaltningschef
riikka.asa(at)oikeus.fi

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden säkert, snabbt och med rimliga kostnader. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Nyckelord

TiedotteetSV