Antalet inkomna asylärenden fortfarande på en hög nivå vid Helsingfors förvaltningsdomstol

Publicerad 24.1.2018  Uppdaterad 1.2.2018

Förra året kom det in sammanlagt 8 762 ärenden till Helsingfors förvaltningsdomstol, det vill säga 49 procent färre jämfört med rekordåret 2016. Minskningen var störst bland asylärendena, av vilka kom det in sammanlagt 2 673 under årets lopp. Även om asylärendena minskade med över 7 740 ärenden, är antalet inkomna ärenden ändå fortsättningsvis över två och en halv gånger större jämfört med tidigare normala år.

Antalet anhängiga ärenden halverades förra året. I slutet av år 2017 var sammanlagt 5 708 ärenden anhängiga, då det vid slutet av år 2016 ännu fanns 11 357 anhängiga ärenden. Den största orsaken bakom ändringen var decentraliseringen av asylärenden till tre andra förvaltningsdomstolar. Av de ärenden som var anhängiga vid Helsingfors förvaltningsdomstol i början av februari överfördes sammanlagt hälften, dvs. 4 052 ärenden till Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstolar.

Fler avgöranden än tidigare i utlänningsärenden, minskning i vissa ärendegrupper

Förra året fattade förvaltningsdomstolen beslut i 10 257 ärenden. Före år 2016 avgjorde Helsingfors förvaltningsdomstol cirka 8 000 ärenden årligen. Förra året avgjorde förvaltningsdomstolen fler utlänningsärenden än året innan. Av de olika ärendegrupperna fattades flest beslut i asylärenden.

Förvaltningsdomstolen gav beslut i 4 435 asylärenden, vilket är ungefär fyra och en halv gånger så mycket som under tidigare normala år. Förvaltningsdomstolen har kunnat ge fler beslut än under normalåren i denna ärendegrupp speciellt med anledning av att det rekryterats mer personal för att avgöra asylärenden.

Det minskade antalet avgöranden i felparkeringsavgifts-, rättshjälps- och skatteärenden reflekterar minskningen i antalet inkomna ärenden under åren 2016 och 2017.

För mer information

Pirkko Väänänen
informatör
tel. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets asyl-, mervärdeskatts- och tullbesvär.

Nyckelord

TiedotteetSV