Helsingfors förvaltningsdomstols verksamhetsberättelse för år 2017 har publicerats

Publicerad 3.4.2018  Uppdaterad 19.3.2019

I den av Helsingfors förvaltningsdomstol idag publicerade verksamhetsberättelsen gås utöver en översikt av statistiken även igenom decentraliseringen av behandlingen av asylärenden, sakkunnigledamöternas roll, de för första gången valda assessorernas uppgifter och därtill presenteras Helsingfors förvaltningsdomstols nya emblem. I verksamhetsberättelsen lyfts även betydande avgöranden från förra året fram.

Helsingfors förvaltningsdomstol fattade förra året sammanlagt 10 257 beslut. Den största ärendekategorin var utlänningsärendena vars andel av samtliga beslut var 56 procent. Stora ärendekategorier utöver utlänningsärendena var social- och hälsovårdsärendena (17%), skatteärendena (11 %), stats- och allmänna förvaltningsärendena (8 %) samt ärendena gällande ekonomisk verksamhet (5 %).

År 2017 inkom sammanlagt 8 762 ärenden dvs. ungefär 49 procent färre i jämförelse med rekordåret 2016. Den största minskningen skedde i asylärendena. I slutet av 2017 var sammanlagt 5 708 ärenden anhängiga när 11 357 ärenden fortfarande var anhängiga i slutet av 2016.

Mängden anhängiga ärenden påverkades kraftigt av decentraliseringen i början av februari av de tidigare endast i Helsingfors förvaltningsdomstol behandlade asylärendena till Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstolar. Mängden anhängiga asylärenden i Helsingfors förvaltningsdomstol halverades i och med decentraliseringen, men mängden inkomna ärenden var ändå ungefär två och en halv gång större i jämförelse med tidigare normalår.

I slutet av 2017 arbetade 220 personer vid förvaltningsdomstolen och personalmängden hölls på samma nivå som 2016. Som ett resultat av den av Helsingfors förvaltningsdomstol genomförda ansökningsprocessen avseende sakkunnigledamöter utnämnde justitieministeriet 31 nya sakkunnigledamöter vid förvaltningsdomstolen. Ytterligare började under hösten två nya assessorer som för första gången valts till de lediga domarutbildningstjänsterna.

För mer information:

Verksamhetsberättelse 2017 (pdf, 1.26 Mt)Pihla Pitkänen
Informatör
pihla.pitkanen(at)oikeus.fi
tel. 029 56 42056

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden säkert, snabbt och med rimliga kostnader. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Nyckelord

TiedotteetSV