Asiaryhmät

Hallinto-oikeudessa käsiteltävät valitukset, hallintoriidat ja alistukset on jaettu asian laadun perusteella seuraaviin asiaryhmiin, joita pääosin käsitellään kaikissa hallinto-oikeuksissa.

Eräissä asiaryhmissä asiat käsitellään keskitetysti kuitenkin vain yhdessä hallinto-oikeudessa.

Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään muun muassa kaikki tulleja ja arvonlisäveroa koskevat asiat.

Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi kuuluu muutoksenhaku vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja velvoittamispäätöksistä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa käsitellään porotaloutta koskevia valituksia.

Yleisimpiä hallinto-oikeuden asiaryhmien aihealueita

Luettelo ei ole täydellinen.

Valtio-oikeus ja yleishallinto
Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja, passi-, väestötieto- ja nimiasiat, holhoustoimen edunvalvonta, oikeusapupäätökset, oikeudenkäyntimaksut, vankeinhoito, työvoima-asiat, palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu, ampuma-aseasiat, arpajais- ja rahankeräysluvat, kansalaisuusasiat

Kunnallisasiat
Kunnanvaltuustojen, -hallitusten ja lautakuntien päätöksiä koskevat valitukset sekä kuntayhtymien päätöksiä koskevat valitukset ja muut kunnallisasiat

Kirkollisasiat

Tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän päätöksiä koskevat valitukset ja muut kirkollisvalitukset

Ulkomaalaisasiat

Oleskeluluvat, karkottaminen, käännyttäminen, turvapaikka-asiat

Maankäyttö- ja rakennusasiat

Kaava-asiat, rakennus- ja poikkeamisluvat, rakennuskielto ja toimenpiderajoitus, tonttijako, kadut ja yleiset alueet, suunnittelutarveratkaisu, ympäristönhoito ja rakennuksen kunnossapito

Tie- ja kiinteistöasiat

Yleisiä teitä, kiinteistön lunastusta ja etuosto-oikeutta koskevat asiat

Ympäristönsuojelu ja ympäristöluvat

Ympäristöluvat, terveysvalvonta, jätehuolto, öljyvahinkojen torjunta, haittavero ja -maksu, ympäristövaaralliset aineet, päästökauppalain mukaiset asiat, maasto- ja vesiliikenne

Vesitalous

Vesilain mukaiset asiat

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain mukaiset asiat, eläinsuojelu, maa-ainesasiat, muinaismuistoasiat, rakennussuojelu

Sosiaaliasiat

Toimeentulotuki, huostaanotto ja lastensuojelu, elatusturva, kehitysvammaisten erityishuolto, vammaispalvelu, päihdehuolto, omaishoidon tuki, lasten päivähoito, sosiaalihuollon kustannusten korvaaminen ja asiakasmaksut

Terveydenhuolto ja sairaanhoito

Kansanterveystyö, mielenterveysasiat, terveydenhuolto, sairaanhoitotoimi, elintarvikevalvonta, terveydenhuollon kustannusten korvaaminen ja asiakasmaksut

Lääkeasiat ja apteekkilaitos

Apteekkiluvat

Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet

Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat, tavaramerkkiasiat

Elinkeinoasiat

Rahoitusmarkkinoiden valvonta, vakuutustoiminta, elintarvikekauppa, räjähteet, kiinteistöjen ja asuntojen välitys, majoitus- ja ravitsemisliikkeet, anniskeluluvat

Maa- ja metsätalous

Metsätalous, kasvinsuojelu, porotalous, metsästys ja kalastus

EU:n rakennerahastojen tukitoimet

Liikenne ja viestintä

Ajokortti ja muut ajoluvat, autokoulu, ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne, rautatieliikenne, merenkulku ja ilmailu, nopeus- ja painorajoitukset sekä nopeuskilpailut, ajoneuvojen katsastus ja rekisteröinti, pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut, joukkoliikenteen tarkastusmaksut, ajoneuvojen siirtämistä koskeva maksu, televisiomaksut, tietoliikenne.

Verot

Tulo- ja varallisuusverotus, ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu, kiinteistövero, arvonlisävero, ajoneuvoja koskevat verot ja maksut, valmisteverot ja tulliasiat, perintö- ja lahjavero, arpajaisvero, leimavero, varainsiirtovero

 
Julkaistu 27.12.2019