Hallinto-oikeuden Finlex-ratkaisut
 • Toimeentulotuki - Huomioon otettavat varat - Säästynyt toimeentulotuki

 • Arvonlisävero - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Vakuutuspalvelun määritelmä - Riippumaton toimija - Jatkotakuu

 • Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 267 artikla – Ranskalainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto – Suomesta saatu tulo – Lähdevero – Tuloverolaki 20 a § – Rinnastettavuus – Sijoittautumisvapaus – Pääomien vapaa liikkuvuus

 • Sähköturvallisuuslaki – Sähköpätevyys – Sähköturvallisuustutkinto – Pätevyydenarviointilaitos – Tutkinnon arvostelua koskeva muutoksenhaku – Muutoksenhakutie – Tukesin toimivalta

 • Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Epäaito factoring – Rahoituspalvelu – Luotonanto

 • Rekisteröinti arvonlisäveroasiassa - Kiinteän toimipaikan muodostuminen - Hissien asennustoiminta - Urakointikohteiden kesto

 • Ulkomaalaisasia - Työntekijän oleskelulupa - Toimeksiantajan valitusoikeus - Työnantajan käsite

 • Lahjavero - Tuotto-oikeuden pidättäminen - Ketjutus - Veron kiertäminen

 • Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Perheenjäsen henkilökohtaisena avustajana -Työaikalaki - Sunnuntaityökorvaus

 • Vakuutustoiminta - Toimilupa - Finanssivalvonnan toimivalta - Vertaisvakuuttamisen palvelu

 • Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Työntekijän jatkolupa - Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle - Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen - Myönteinen osapäätös

 • Tuloverotus - Väliyhteisötulo - Tulon realisoituminen - Määräysvalta - Jaksotus - Verosopimus - Luovutusvoitto

 • Maankäyttö- ja rakentaminen - Hallintopakko - Uhkasakon tuomitseminen - Uhkasakon kohdistaminen - Käyttö- ja hallintaoikeus

 • Arvonlisävero - Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet - Palvelun myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten - Lastin nostopalvelu

 • Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artikla - Tilintarkastaja - Johtoon kuuluva avainhenkilö - Jäähdyttelyjakso - Tehtävän vastaanottaminen - Seuraamusmaksu

 • Valmisteverotus - Alkoholijuomavero - Veron alennus - Pienpanimo - Pienpanimoalennus - Omistuksellinen yhteys - Oikeudellinen ja taloudellinen riippumattomuus

 • Kansalaisuus - Kielitaitoedellytys - Ammatillisen perustutkinnon tutkintokieli

 • Ajo-oikeus - Väliaikainen ajokielto - Ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonta

 • Ennakkoperintä – Rajoitetusti verovelvollinen – Lähdevero – Lähdeverokortti – Lyhytkestoinen toiminta – Ei kiinteää toimipaikkaa – Verosopimukseton tilanne

 • Arvonlisäverotus - Ennakkoratkaisu - Kevytyrittäminen - Laskutuspalvelu - Muodollinen työsuhde

 • Viisumi - Viisumihakemuksen epääminen - Uhka yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille - Verovelka

 • Henkilökohtaisen tulon verotus – Stipendi – Opiskelu – Lukio – Lukukausimaksu – Luonnollinen vähennys – Elantomeno

 • Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Ulkomaalaisasia - Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu - Arvonlisävero

 • Arvonlisävero - Kiinteistön vuokraus - Esisopimus kiinteistön kaupasta - Sopimusehdot - Sopimuskokonaisuus - Tavaran vai palvelun myynti

 • Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Osakkeiden hallintaoikeudesta luopuminen - Yritystoiminnan jatkaminen

 • Oikeudenkäyntimaksu - Asioiden yhdistäminen - Samalla päätöksellä ratkaistut asiat

 • Tulovero - Luovutusvoittovero - Luovutustappio - Luovutus - Luovutushinta - Vastike - Kauppahinta nolla euroa

 • Tuloverolain 69 b § - Työnantajan kustantama koulutus - Työnantajan intressi - Eläinlääkäri - Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu

 • Taloudellinen toiminta – Saatavien perintä – Perintätoiminnan luvanvaraisuus – Poikkeus toimilupaedellytyksestä – Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 • Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus

 • Henkilökohtaisen tulon verotus - Osinko - Omistussuhteiden muutos - Osakkeiden lahjoitus - Osingonjakopäätös - Osingon maksaminen - Oikea verovelvollinen

 • Rakennusjärjestys - Sivuasunto - Asuinrakentamisen lisääminen - Osayleiskaava - Rakennuslupa - Kaavoitus

 • Sähkön syöttötariffijärjestelmä - Tuotantotuki - Veron peruste

 • Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Palvelun järjestämistapa - Ostopalvelu - Omaisen toimiminen henkilökohtaisena avustajana

 • Kiinteistövero - PVC-halli - Kiinteistön käsite - Rakennus - Rakennelma - Pysyvyys - Käyttötarkoitus

 • Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus

 • Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus

 • Valmistevero - Nuuska - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Oma käyttö - Kaupallinen käyttö - Verotettava määrä - Selvitysvelvollisuus

 • ELY-keskuksen valitusoikeus - Poikkeaminen - Ranta-asemakaava - Vesikäymäläkielto

 • Lastensuojelu - Yhteydenpidon rajoittaminen - Lapsen mielipiteen selvittäminen

 • Tappion vähentäminen - Sulautuminen - Tappioiden siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle - Omistusosuus sulautuneesta yhtiöstä - Yleisseuraanto

 • Arvonlisävero – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Sopeutumisvalmennus – Ohjaus- ja neuvontapalvelut – Majoitus- ja ateriapalvelut – Sosionomin palvelut – Liittymisperiaate – Hoitoon tavanomaisesti liittyvät palvelut

 • Arvonlisävero – Ennakkoratkaisu – Vakuutuspalvelun välitys – Vertailupalvelu – Vakuutuspalveluihin kiinteästi liittyvä palvelu

 
Julkaistu 24.7.2018