Helsingin HAO 21.2.2019 19/0115/3

Taloudellinen toiminta – Saatavien perintä – Perintätoiminnan luvanvaraisuus – Poikkeus toimilupaedellytyksestä – Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Diaarinumero: 01028/18/7299
Taltionumero: 19/0115/3
Antopäivä: 21.2.2019

Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, tarvitsivatko luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ja näiden perustamat lakiasiaintoimistot toimilupaa perintätoiminnan harjoittamiseen, kun asianajajat olivat lain nimenomaisen säännöksen nojalla toimilupavaatimuksesta vapautettuja. Asiaan sovellettiin perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annettua lakia (517/1999), joka oli asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä kumottu perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetulla lailla (411/2018). Myös viimeksi mainittu laki sisälsi vastaavan säännöksen poikkeuksesta toimilupaedellytykseen, ja voimaan tulleen lain esitöissä pidettiin perusteltuna perintätoimintaa harjoittavien luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien pysyttämistä perintäalaa koskevan sääntelyn ja valvonnan piirissä. Hallinto-oikeus katsoi, että juridisen koulutuksen saaneista henkilöistä ainoastaan asianajajien vapauttaminen perintätoimintaa koskevasta lupavaatimuksesta on ollut lainsäätäjän tietoinen valinta, eikä asiassa ollut esitetty muitakaan hyväksyttäviä perusteita soveltaa toimilupavaatimuksesta vapauttamista koskevaa lainkohtaa sen yksiselitteisestä sanamuodosta laajentavasti poiketen.

Perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annettu laki (517/1999, kumottu) 1 ja 11 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Siimes, Vesa Heikkilä (t) ja Emmi Aakula.
Asian esittelijä Eero Vähä-Vahe.

Päätös ei ole lainvoimainen.


 
Julkaistu 26.2.2019  Päivitetty 6.11.2019