Helsingin hallinto-oikeus palautti sähköyhtiön laskutusmenettelyasian Energiaviraston käsiteltäväksi

Julkaistu 23.5.2016

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä palauttanut Energiaviraston käsiteltäväksi asian, joka koskee sähköyhtiö Caruna Oy:n (entisen Fortum Sähkönsiirto Oy:n) tarjoamien maksutapavaihtoehtojen lainmukaisuutta. Samalla kumottiin ja poistettiin Energiaviraston päätös oikaisupyynnön tutkimatta jättämisestä. Energiavirasto määrättiin lisäksi korvaamaan valittajalle 3 000 euroa oikeudenkäyntikuluina.

Energiaviraston aiemman päätöksen mukaan Caruna Oy:n maksutapavalikoima täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset, kun yhtiö tarjoaa asiakkailleen vaihtoehtoisina maksutapoina laskutusta joko e-laskulla tai paperilaskulla asiakkaan toivomalla laskutusrytmillä. Päätös annettiin sähköyhtiön asiakkaan tekemän tiedustelun perusteella, joka koski yhtiön maksutapojen lainmukaisuutta ja sähköyhtiöiden velvollisuutta tarjota vaihtoehtoista maksutapaa kulutusperusteisen maksutavan rinnalla. Energiavirasto kirjasi päätöksessään asian vireille saattaneen asiakkaan tutkintapyynnön tekijäksi.

Asiakas jätti Energiavirastolle oikaisupyynnön, jossa hän pyysi katsomaan itsensä asianosaiseksi asiassa. Energiavirasto päätti jättää oikaisupyynnön tutkimatta, koska sähkömarkkinalain soveltamista koskeviin päätöksiin ei tule hakea muutosta oikaisupyynnöllä. Asiakas valitti asiasta edelleen Helsingin hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan asiassa on kysymys Caruna Oy:n toiminnan lainmukaisuuden lisäksi myös valittajan oman sähkönsiirtosopimuksen maksutapavaihtoehdoista. Kun lisäksi otetaan huomioon Euroopan unionin oikeus, on valittajalla katsottava olevan asianosaisasema asian käsittelyssä ja viraston olisi tullut kuulla valittajaa asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista asioista. Energiaviraston olisi lisäksi tullut siirtää oikaisuvaatimus hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, koska sähkömarkkinalain mukaan muutosta Energiaviraston päätökseen olisi tullut hakea hallinto-oikeudelta.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lisätietoja

Pirkko Väänänen
Tiedottaja
Puh. 029 56 42 06
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Outi Siimes,
Hallinto-oikeustuomari
puh. 029 56 420 37
outi.siimes(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan turvapaikka-, arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset