Helsingin hallinto-oikeus: Verkkopankkitunnuksia ei tarvinnut myöntää USA:n passin perusteella

Julkaistu 5.7.2016

Helsingin hallinto-oikeus kumosi syrjintälautakunnan päätöksen, jossa Helsingin OP Pankki Oyj:tä oli kielletty jatkamasta syrjivää menettelyä verkkopankkitunnusten myöntämistä koskevassa asiassa. Lautakunta oli asettanut kieltopäätöksensä tehosteeksi 5 000 euron uhkasakon.

Suomessa asunut ja työskennellyt Yhdysvaltain ja Italian kansalainen A oli hakenut pankilta verkkopankkitunnuksia ja esittänyt Yhdysvaltain passin ensitunnistamisvälineenä. Pankki ei ollut myöntänyt A:lle verkkopankkitunnuksia, vaikka pankki oli aiemmin hyväksynyt passin tilin avaamisen yhteydessä. A teki asiasta hakemuksen syrjintälautakunnalle, jonka päätöksen mukaan menettelyssä on ollut kyse välillisestä syrjinnästä. Pankki valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että kyseiset verkkopankkitunnukset toimivat sekä pankin omissa palveluissa että vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (tunnistuslaki) mukaisena tunnistusvälineenä. Vaikka tunnistuslakia ei sovelleta yritysten omiin tunnistusmenetelmiin niiden tunnistaessa asiakkaitaan omissa palveluissaan, kuuluivat kyseiset verkkopankkitunnukset tunnistuslain piiriin. Verkkopankkitunnukset ovat riittävä keino henkilöllisyyden osoittamiseksi asioidessa internetissä esimerkiksi veroilmoitusta jätettäessä tai kiinteistökauppaa solmittaessa. Verkkopalvelutunnusten myöntämiseen liittyykin erityinen huolellisuusvelvoite.

Tunnistuslain 17 §:n mukaan tunnistuspalveluiden tarjoajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä muiden maiden kuin ETA-jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämää voimassaolevaa passia tai henkilökorttia. Lain mukaan tunnistuspalvelun tarjoaja voi halutessaan käyttää ensitunnistamisessa myös ETA-jäsenvaltion viranomaisen myöntämää voimassa olevaa ajokorttia tai muun valtion viranomaisen myöntämää voimassa olevaa passia.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan passin aitouden arvioiminen huolellisuusvaatimuksen mukaisesti edellyttää, että palveluntarjoajalla on käytettävissään luotettavat tiedot kyseisen valtion passien aitous- ja turvatekijöistä.

Pankin tunnistusperiaatteita ei voitu pitää A:n näkökulmasta kohtuuttomina, sillä hänellä on ollut joka tapauksessa mahdollisuus saada verkkopankkitunnukset hankkimalla ensitunnistamiseen kelpaava henkilökortti tai vaihtoehtoisesti antamalla poliisin suorittaa ensitunnistaminen.

Pankin menettelytapaa, jossa se oli määritellyt tunnistusperiaatteissaan ne valtiot, joiden viranomaisten myöntämät passit se katsoi voivansa hyväksyä ensitunnistamisen yhteydessä, oli pidettävä asianmukaisena ja tarpeellisena, vaikka menettely asetti eri valtioiden passin haltijat toisiinsa nähden erilaiseen asemaan. Yhdenvertaisuuslain ei voitu katsoa edellyttävän, että pankin suorittaman ensitunnistamiseen liittyvän riskinarvioinnin olisi tullut olla A:han yksilöllisesti kohdistuvaa.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei pankin menettelyssä ole ollut kyse A:han kohdistuvasta syrjinnästä

Lisätietoja
Helsingin HAO 5.7.2016 16/0541/2

Pirkko Väänänen
Tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan turvapaikka-, arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset