Finavian tilikausien 2010-2012 tilintarkastajille määrätyt seuraamukset pysyvät voimassa

Julkaistu 9.3.2017  Päivitetty 23.5.2017

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä hylännyt tilintarkastajien A ja B muutoksenhaut Finavia Oyj:n (Finavia) johdannaissopimuksia koskevassa asiassa.

Finavian tilintarkastuksen vuoden 2010 osalta suoritti tilintarkastusyhteisön X päävastuullisena tilintarkastajana KHT A sekä vuosien 2011 ja 2012 osalta tilintarkastusyhteisön Y päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT B.

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) antoi 15.12.2015 kahdella erillisellä päätöksellä A:lle huomautuksen sekä B:lle varoituksen. TILA:n päätöksen mukaan tilintarkastajien olisi tullut hankkia lisätietoja johdannaissopimuksista. Lisätietojen avulla olisi pystytty selvittämään, ovatko johdannaiset sellaisia, että niissä on suojaavien sopimusten sijaan tai niiden ohella sellaisia instrumentteja, jotka voivat aiheuttaa yhtiölle merkittäviä taloudellisia riskejä. TILA katsoi B:n tulleen tietoiseksi vuoden 2012 tilintarkastuksessa siitä, että Finavian johdannaissopimukset eivät ole olleet yksinkertaisia rahoitusinstrumentteja eikä kaikilla Finavian johdannaisilla ole suojattu Finavian korkoriskiä.

A ja B valittivat TILA:n päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, ettei vuosien 2010 ja 2011 toimintakertomuksista tai tilinpäätösten liitetiedoista ilmene, että Finavialla olisi ollut muita kuin suojaavia korkojohdannaisia. Missään tarkasteltujen tilikausien tilinpäätöksistä ei ole kerrottu johdannaisten riskeistä.

Tilikausien 2010 ja 2011 tarkastusta tehdessään A:lla ja B:llä käytössä olleista johdannaisraporteista on voinut havaita, että Finavialla on ollut varsin monenlaisia korkojohdannaisia. Hallinto-oikeus katsoo TILA:n tavoin A:n ja B:n laiminlyöneen velvollisuutensa hankkia riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä korkojohdannaisiin liittyen.

Hallinto-oikeus kiinnitti erityisesti huomiota koronvaihtosopimusten arvon merkittävyydestä yhtiön taseeseen nähden sekä koronvaihtosopimusten ehdoista tehtyihin havaintoihin. Lisäksi hallinto-oikeus kiinnitti erityistä huomiota siihen, että Finavian rahoituspolitiikan lähtökohta on ollut johdannaisten käyttäminen korkoriskiltä suojautumiseen.

Vuoden 2012 tilintarkastuksen osalta hallinto-oikeus katsoi, että muun muassa ulkopuolisten selvitysten perusteella B:llä olisi ollut perusteita kyseenalaistaa johdannaisten käsittely ja hänen olisi tullut ottaa omasta aloitteestaan asia esille Finavian johdon kanssa.

Hallinto-oikeus katsoo, että TILA:lla on ollut tilintarkastuslain 49 §:n mukainen peruste seuraamusten määräämiseen.
Hallinto-oikeuden päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja
Pirkko Väänänen
tiedottaja
puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Outi Siimes
hallinto-oikeustuomari
puh. 029 56 42 037
outi.siimes(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset