Sarvilinna voitiin valita Helsingin kansliapäälliköksi

Julkaistu 19.5.2017  Päivitetty 23.5.2017

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Helsingin kansliapäällikön valinnasta tehdyn valituksen.

Helsingin kansliapäällikön virka oli haettavana 6.7.-8.8.2016. Virkaa haki 23 henkilöä, joista osa valittiin haastatteluihin ja psykologisiin henkilöarvioihin. Näiden sekä työkokemuksen ja koulutuksen perusteella Helsingin kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle Sami Sarvilinnaa kansliapäällikön virkaan parhaiten soveltuvana. Kaupunginvaltuusto päätti suljetun lippuäänestyksen jälkeen valita Sarvilinnan kansliapäälliköksi lokakuussa 2016.

Neljä helsinkiläistä henkilöä valitti kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksessa katsottiin kaksi naispuolista hakijaa Sarvilinnaa ansioituneemmiksi ja vaadittiin kaupunginvaltuuston päätöstä kumottavaksi.

Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa, että valtuuston jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua hakijoiden hakemusasiakirjoihin. Hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että valtuusto on voinut ratkaista asian käytettävissään olleiden tietojen perusteella. Virantäytön perustelut voitiin esittää vasta muutoksenhakuvaiheessa hallinto-oikeudessa, koska päätöksentekomenettelynä on ollut monijäsenisen kunnallisen toimielimen suorittama vaali. Kaupunginvaltuuston päätöstä ei ole syytä kumota valmistelun tai perusteluiden puutteellisuuden johdosta.

Hallinto-oikeus ratkaisi myös ansiovertailuun ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa, että kaikki valituksessa mainitut hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset ja heillä on pitkä työkokemus julkishallinnon vaativissa tehtävissä. Työ- ja johtamiskokemuksen pituudelle ei kuitenkaan ole sellaisenaan annettava ratkaisevaa painoarvoa tilanteessa, jossa hakijoilla on sitä merkittävässä määrin. Valintaa tehtäessä on voitu painottaa Sarvilinnan henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat käyneet ilmi haastattelusta, psykologisesta henkilöarvioinnista ja hänen aikaisemmasta työskentelystään Helsingin kaupungin palveluksessa. Saadun selvityksen perusteella Sarvilinnaa on voitu pitää kahta muuta hakijaa soveltuvampana virkaan. Valtuuston päätös ei rikkonut naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain syrjintäkieltoa koskevia säännöksiä eikä se ollut perustuslain yleisten virkanimitysperusteiden vastainen

Lisätietoja:
Pirkko Väänänen
tiedottaja
puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset. hehao.fi

Avainsanat

Muut päätökset