Migreenistä kärsivällä kokelaalla oikeus saada sähköinen ylioppilastutkinto tulostettuna paperille siltä osin kuin se on mahdollista

Julkaistu 26.6.2018

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla kumonnut Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksen, jolla migreenistä kärsivälle kokelaalle ei myönnetty oikeutta saada ylioppilastutkinnon sähköisiä kokeita paperisina versioina.

Ylioppilastutkintolautakunta myönsi kokelaalle erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon sähköisten kokeiden suorittamiseen lääkärinlausunnon perusteella syksyn 2017 ylioppilastutkinnosta lähtien. Kokelas kärsii voimakkaista migreenikohtauksista, jotka voivat aiheutua muun muassa näyttöpäätteistä ja vilkkuvista valoista. Ylioppilastutkintolautakunnalle lähettämässään hakemuksessa kokelas haki oikeutta muun muassa erilliseen kirjoitustilaan ja paperisiin kokeisiin sähköisten kokeiden tilalle. Myöhemmin valittaja haki myös oikeutta käyttää avustajaa digitaalisissa kokeissa. Ylioppilastutkintolautakunta myönsi kokelaalle muut haetut erillisjärjestelyt, paitsi oikeuden saada suorittaa ylioppilastutkinnon sähköiset kokeet paperisina kokeina.

Kokelas valitti Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Tänään antamassaan ratkaisussa hallinto-oikeus toteaa, että Ylioppilastutkintolautakunnan kokelaalle myöntämät erityisjärjestelyt eivät ole riittäviä. Hallinto-oikeuden päätös nojautuu ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan sairauden tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi kokeet samalla tavalla muiden kanssa suorittamasta estynyt kokelas on oikeutettu poikkeavalla tavalla järjestettävään ylioppilaskokeeseen. Hallinto-oikeus otti asiaa ratkaistessaan huomioon myös sen, että valittajan oikeus avustajaan digitaalista koetta tehtäessä poistaa ainoastaan osan valittajalle digitaalisen materiaalin käytöstä ja tehtävien suorittamisesta aiheutuvista haitoista.

Hallinto-oikeus katsoo, että valittajan tulee erityisjärjestelynä saada koetehtävät paperille tulostettuna siltä osin kuin se on mahdollista, ja että hänellä oikeus suorittaa ne näiltä osin muuten kuin digitaalisesti. Päätöksellään hallinto-oikeus kumosi Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksen tältä osin ja palautti asian Ylioppilastutkintolautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Lisätietoja
Pihla Pitkänen
Tiedottaja
puh. 029 56 42 056
pihla.pitkanen(a)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset