Helsingin hallinto-oikeus ei tutki Violanpuiston tilapäisen päiväkodin rakentamista koskevia valituksia

Julkaistu 22.11.2018

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla päättänyt, ettei se tutki Helsingin Violanpuiston tilapäistä päiväkotirakennusta koskevia valituksia.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myönsi tilapäisen rakennusluvan Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle. Rakennusluvan mukaan Helsingin 21. kaupunginosassa sijaitsevalle Violanpuiston alueelle voidaan rakentaa tilapäinen päiväkotirakennus, joka saa olla paikoillaan enintään 17.8.2023 saakka. Hakijalle myönnettiin aloittamisoikeus rakennuksen rakentamiseen.

Rakennusluvasta tehtiin Helsingin hallinto-oikeuteen kaksi valitusta, joissa vaadittiin rakennuslupapäätöksen kumoamista sekä aloittamisoikeuden kumoamista.

Tänään antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus katsoo, että valittajina olleet yksityishenkilöt eivät ole lähitalojen osakkeenomistajina tai asukkaina siinä asemassa, että heillä olisi ollut oikeus valittaa päätöksestä maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan perusteella. Päätöksestä valittanut asunto-osakeyhtiö ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu naapuri eikä haetulla rakentamisella voi olla olennaisia vaikutuksia yhtiön kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen. Päätöksellä ei myöskään katsota olevan sellaisia välittömiä vaikutuksia kummankaan valittajatahon oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, että valitusoikeus syntyisi maankäyttö- ja rakennuslain 1 momentin 3 kohdan perusteella.

Näin ollen hallinto-oikeus katsoo, että valitukset tehneillä valittajilla ei ole ollut valitusoikeutta rakennuslupapäätöksestä, minkä vuoksi valitukset on jätettävä tutkimatta.

Lisätietoja
Pihla Pitkänen
Tiedottaja
puh. 029 56 42 056
pihla.pitkanen(a)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset