Johtajaylilääkärin määräys hedelmöityshoidoista oli naispareja syrjivä

Julkaistu 6.3.2019

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin valituksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä 9.12.2016.

Johtajaylilääkäri oli antanut johtajaylilääkäreiden kokouksen 9.5.2015 jälkeen määräyksen, jonka mukaan julkisella puolella hoidetaan vain lääketieteellisistä syistä johtuvaa lapsettomuutta. Määräyksen mukaan ei ole lääketieteellisesti perusteltua antaa hedelmöityshoitoa naispareille ja klinikoille tulleet lähetteet palautetaan.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta oli päätöksellään 9.12.2016 katsonut, että johtajaylilääkärin antama määräys oli yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla naispareja heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella välittömästi syrjivä. Lautakunta oli kieltänyt johtajaylilääkäriä jatkamasta syrjintää.

Lautakunta oli myös katsonut johtajaylilääkärin laiminlyöneen velvollisuutensa edistää yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuuslain 5 §:n 1 momentin mukaisesti. Lautakunta oli määrännyt johtajaylilääkärin ryhtymään toimenpiteisiin säännöksessä mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi lautakunta oli asettanut johtajaylilääkärille kieltopäätöksensä ja määräyksensä tehosteeksi yhteisen 30 000 euron uhkasakon.

Johtajaylilääkäri valitti lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan johtajaylilääkärin antama määräys on naispareja heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella välittömästi syrjivä, joten lautakunta oli voinut kieltää johtajaylilääkäriä jatkamasta syrjintää.

Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että yhdenvertaisuuslain 5 §:n 1 momentissa viranomaisille säädetty velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ei koskenut johtajaylilääkäriä, joka oli viranhaltija eikä lainkohdassa tarkoitettu viranomainen. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen siltä osin kuin lautakunta oli velvoittanut hänet ryhtymään yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaisiin toimenpiteisiin.

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen myös johtajaylilääkärille asetetun uhkasakon osalta, koska lautakunta oli uhkasakkolain säännösten vastaisesti asettanut yhden yhteisen uhkasakon kahdelle laadullisesti toisistaan poikkeavalle itsenäiselle päävelvoitteelle.

Hallinto-oikeus totesi lisäksi päätöksen sisällön osalta, ettei lautakunta ollut päätöksellään ottanut eikä toimivaltansa rajoissa ollut voinutkaan ottaa kantaa siihen, kuuluvatko luovutetuilla sukusoluilla annettavat hedelmöityshoidot julkisen sektorin palveluvalikoimaan.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja ja päätöstilaukset
Pihla Pitkänen
Tiedottaja
Puh. 029 56 420 56
pihla.pitkanen(at)oikeus.fi

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Avainsanat

Muut päätökset