Järvenpäähän voidaan perustaa uusi apteekki

Julkaistu 22.1.2020

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jossa on vastustettu uuden apteekin perustamista Järvenpäähän.

'Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli 3.5.2018 päättänyt Järvenpään 3. apteekin perustamisesta. Yksi apteekkari oli tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen, jonka Fimea oli hylännyt. Apteekkari haki edelleen muutosta asiaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa, että Järvenpään kaupunkirakenteesta, väestömäärästä ja väestönkasvusta saadut tiedot sekä apteekkitiheys ja vuosittaisten lääkemääräysten määrä tukevat sitä käsitystä, että Järvenpään apteekkipalveluja on perusteltua lisätä lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi.

Hallinto-oikeus katsoo myös muun ohella, että alueen väestömäärä sekä toimitettujen lääkemääräysten määrä tulevat todennäköisesti edelleen tulevaisuudessa kasvamaan. Lisäksi terveydenhuollon palvelut ja väestön asiointi on keskittynyt kaupungin keskustan alueelle, jossa asioi myös lähialueen ja naapurikuntien asukkaita.

Hallinto-oikeus katsoo, että Fimea oli päätöstä tehdessään ottanut lääkelain edellyttämin tavoin huomioon alueen väestömäärän, olemassa olevat apteekkipalvelut ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumisen ja että Fimea oli voinut arvioida, että lääkkeiden saatavuuden turvaaminen edellyttää uuden apteekin perustamista Järvenpäähän.


Lisätietoja

Pirkko Väänänen
tiedottaja
Puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi
www.hehao.fi


Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.


Avainsanat

Muut päätökset